28.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Dotační program pro sociální oblast 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/45/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Dotační program pro sociální oblast 2017 dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Dotační program pro sociální oblast 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Dotační program pro sociální oblast 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně žádostí o dotaci vyšší než 200 000 Kč na konkrétní účel včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli.

T: 19. 6. 2017

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu

 


Důvodová zpráva: 28. Dotační program pro soc.oblast 2017 - vyhlášení- ZOK-OSV- 27-2-17.docx
Přílohy:
28. Příloha č. 01 - Dotační titul č. 1 - Podpora prevence kriminality.docx
28. Příloha č. 02 - Dotační titul č. 2 - Podpora integrace romských komunit.docx
28. Příloha č. 03 - Dotační titul č. 3 - Podpora prorodinných aktivit.docx
28. Příloha č. 04 - Dotační titul č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování.docx
28. Příloha č. 1.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx
28. Příloha č. 2.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx
28. Příloha č. 3.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx
28. Příloha č. 4.1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.xlsx