18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/35/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1–6 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 18.-DZ-Progr. na podp. práce s dětmi a mládeží pro NNO v r. 2017-vyhlášení-OŠSK-Z27-2-17.docx
Přílohy:
18.-Příloha č.1-Progr. na podp. pr. s dětmi a ml. pro NNO v r. 2017-vyhlášení-OŠSK-Z27-2-17.docx
18.-Příloha č.2-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu OK-OŠSK-Z27-2-17.xlsx
18.-Příloha č.3-Vzor. sml.-pr. s dětmi a ml. pro NNO v r. 2017-OŠSK-Z27-2-17.docx
18.-Příloha č.4-Vzor. sml.-pr. s dětmi a ml. pro NNO v r. 2017-OŠSK-Z27-2-17.docx
18.-Příloha č.5-Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele-OŠSK-Z27-2-17.docx
18.-Příloha č.6-Čestné prohlášení žadatele o podp. v režimu de minimis-OŠSK-Z27-2-17.doc