11.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/3/25/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje 
2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/24/2013, bod 3.1., ze dne 26. 4. 2013, ve věci bezúplatného nabytí částí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1022 o celkové výměře 1 832 m2, dle geometrického plánu č. 279 – 51/2011 ze dne 31. 10. 2011 pozemek parc. č. 1013/14 ost. pl. o výměře 1 832 m2, v k.ú. Dluhonice, obec Přerov z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů mezi obdarovaným a dárcem před uzavřením darovací smlouvy
2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/22/2012, bod 3.2., ze dne 21. 12. 2012, ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 336/4 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek dle důvodové zprávy, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů mezi obdarovaným a dárcem před uzavřením darovací smlouvy

 
3schvaluje 
3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha o výměře 15 m2, dle geometrického plánu č. 414-126/2016 ze dne 28. 12. 2016 pozemek parc. č. 287/2 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k.ú. Čekyně, obec Přerov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. svěření pozemku parc. č. 708 ostatní plocha o výměře 14 759 m2 v k.ú. Penčičky, obec Přerov do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace s účinností od nabytí pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje
3.3. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 660/16 orná půda o výměře 983 m2, parc. č. 660/19 orná půda o výměře 192 m2, parc. č. 660/20 orná půda o výměře 301 m2, parc. č. 660/23 orná půda o výměře 151 m2 a parc. č. 660/24 orná půda o výměře 140 m2, vše v k.ú. a obci Uničov, z vlastnictví města Uničova, IČ: 00299634, do vlastnictví Olomouckého kraje za účelem výstavby výjezdového stanoviště záchranné služby v Uničově. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2520/181 ost. pl. o výměře 127 m2 v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví společnosti MONTIX, a.s., IČ: 29447020, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 1. a 3. 4. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.
 


Důvodová zpráva: 11.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z27.2.2017.pdf