17.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti

Usnesení č. UZ/3/34/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 – dotačním titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy Vzor č. 6, schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. 12. 2016 usnesením č. UZ/2/4/2016

 
4ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 17.-Program na podporu sportu v OK v roce 2017-vyhodnocení T1-OŠSK-Z27-2-2017.doc
Přílohy:
17.-Příloha č. 1 - Přehled navržených dotací nad 200 tis. Kč-OŠSK-R13-2-2017.xlsx