Ukončené dotační programy

Oblasti podpory

01_Program obnovy venkova

02_ Životní prostředí 03_ Vodohospodářská infrastruktura
04_ Vzdělávání 05_Podpora kultury

06_Sport a volný čas

07_ Památková péče 08_ Podpora sociální oblasti

09_ Doprava

10_ Zdraví a protidrogová prevence 11_Podpora paliativní péče

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

13_Podpora krizového řízení 14_Podpora místních produktů

15_Smart region

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Program obnovy venkova

01_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023

02_ Životní prostředí

02_02_Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2023

 

02_03_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023

 

02_04 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II

nformace o programu zde

 03_ Vodohospodářská infrastruktura 

03_01_Program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023

 

03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023

04_ Vzdělávání

04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2023

 

04_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023

 

04_03_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023

 

04_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2023

 

04_05_Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

05_Podpora kultury

05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2023

 

05_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2023

 

05_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023

 

05_04_Víceletá podpora významných kulturních projektů

06_Sport a volný čas

06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji
v roce 2023

 

06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji 2023

 

06_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2023

 

06_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2023

06_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2023

 

06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2023

 

06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023

 

06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023

07_ Památková péče

07_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023

08_ Podpora sociální oblasti

08_01_Dotační program pro sociální oblast 2023

09_ Doprava

09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023

 

09_02 Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2023

 

09_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023

10_ Zdraví a protidrogová prevence

10_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2023

 

10_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2023

 

10_03_ Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2023

 

10_04_Podpora stipendií poskytovatelů akutní lůžkové péče a psychiatrické akutní a následné lůžkové péče3

11_Podpora paliativní péče

11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2023

12_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

12_01_Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023

13_Podpora krizového řízení

13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023

 

13_02_Program na podporu JSDH 2023

14_Podpora místních produktů

14_01_Program na podporu místních produktů 2023

15_Smart region

15_01_Smart region Olomoucký kraj 2023

16_Mikroprojekty

 


Poslední změna 21. 09. 2023 13:21:33