08_01_03_Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování (příjem žádostí 23.01. – 03.02.2023)

Název

08_01_03_PODPORA AKTIVIT SMĚŘUJÍCÍCH K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ

AnotaceZ DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO NAVÝŠENÍ ALOKACE DOTAČNÍHO TITULU SE PROCES UZAVÍRÁNÍ SMLUV POZDRŽEL. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PRO ODESÍLÁNÍ SMLUV JE NEJDŘÍVE KONEC KVĚTNA 2023. Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 08_01_03_Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování je podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, nebo způsobu života, podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje a podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje. Dotační titul vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2021 – 2027, Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje 2020-2024 a Strategie rovnosti, začleňování a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021-2030.
Termín příjmu žádostíod 23.01.2023 do 03.02.2023 do 12:00 hodin
Způsob podání žádostiŽadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace (například použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID a jiné). Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli jedním z následujících způsobů s tím, že obce mohou použít pouze způsob b): a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléprávnická osoba, jejímž předmětem jsou činnosti, kterých se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře2022-12-13 12:53
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
PravidlaPravidla 08_01_DP pro sociální oblast 2023 DT č. 08_01_03.pdf
Žádost vzorVzor žádosti DT č. 08_01_03.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníHodnocení přijatých žádostí.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Vzor závěrečné zprávy DT č. 08_01_03.docx

Kontakty

Bc. Adéla Kubisová DiS.

referent pro administraci dotací
Odbor sociálních věcí
oddělení financování sociálních služeb
   585 508 235
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816
Soubor typu pdfSchválené výše dotací ROK ze dne 05. 04. 2023(572,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace k Dotačnímu titulu 08_01_03_Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování-2023(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - právnická osoba-2023(576,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - právnická osoba-2023(580,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k úplnému výpisu údajů z evidence skutečných majitelů-2023(500,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdf Informace k elektronickému vyúčtovánídotacíposkytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje-2023(427,5 kB)stáhnout


Poslední změna 13. 02. 2024 13:58:04