10_02_01_Kontaktní a poradenské služby a terénní programy (příjem žádostí od 4.4. – 14.4.2023)

Název

10_02_01_ Kontaktní a poradenské služby a terénní programy

AnotacePodpora a rozvoj sítě Kontaktních a poradenských služeb a terénních programů v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatelé alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené závislostním chováním.
Termín příjmu žádostí4. 4. 2023 – 14. 4. 2023 do 12:00 hodin
Způsob podání žádostia) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. Nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléI. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje
Termín semináře16. 3. 2023 od 10 hodin
Místo seminářeKrajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc Zasedací místnost v 10. p. budovy RCO
PravidlaDT_10_02_01_Pravidla.pdf
Vzory smluvDT_10_02_01_ Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. osoba_Vzor 6.pdf
Žádost vzorDT_10_02_01_ Žádost.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Kontakty

Mgr. Zuzana Starostová

proprotidrogový koordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575 z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1112

Vyhodnocení dotací

Soubor typu pdfVyhodnocení 10_02_01.pdf(284,1 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 06. 2023 09:20:57