08_01_01_Podpora prevence kriminality (příjem žádostí 23.01. – 03.02.2023)

Název

08_01_01_PODPORA PREVENCE KRIMINALITY

AnotaceObecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 08_01_01 Podpora prevence kriminality je podpora sociální prevence formou neinvestičních akcí/činností, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a k pomoci ohroženým skupinám obyvatel Olomouckého kraje. Dále podpora situační prevence formou investičních nebo neinvestičních akcí, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů. Dotační titul vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2021 – 2027, Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje 2020-2024 a ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 - 2027.
Termín příjmu žádostíod 23.01.2023 do 03.02.2023 do 12:00 hodin
Způsob podání žádostiŽadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace (například použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID a jiné). Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli jedním z následujících způsobů s tím, že obce mohou použít pouze způsob b): a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléPro podporované aktivity sociální prevence právnická osoba, jejímž předmětem jsou činnosti, kterých se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblasti v územním obvodu Olomouckého kraje a dále obec v územním obvodu Olomouckého kraje nebo dobrovolný svazek obcí v územním obvodu Olomouckého kraje. Pro podporované aktivity situační prevence právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje nebo dobrovolný svazek obcí v územním obvodu Olomouckého kraje.
Termín semináře2022-12-13 12:46
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
PravidlaUsnesení_ příloha č. 01 - Pravidla 08_01_DP pro sociální oblast 2023 DT č. 08_01_01.pdf
Žádost vzorUsnesení_příloha č. 01.01 - Vzor žádosti DT č. 08_01_01.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníHodnocení přijatých žádostí.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Usnesení_příloha č. 01.06 - Vzor závěrečné zprávy.docx

Kontakty

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 811
Soubor typu pdfSchválené výše dotací ROK ze dne 05.04.2023(369,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené výše dotací ZOK ze dne 24. 4. 2023(363,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace k Dotačnímu titulu 08_01_01_Podpora prevence kriminality-2023(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - právnická osoba-2023(577,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - obec, městys, město-2023(396,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - právnická osoba-2023(589,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - obec, městys, město-2023(408,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorový návrh Dohody o zajištění monitorování a poskytování osobních údajů pořízených kamer-2023(403,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTechnické požadavky na městské kamerové systémy-2023(366,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k úplnému výpisu údajů z evidence skutečných majitelů-2023(500,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje-2023(427,5 kB)stáhnout


Poslední změna 13. 12. 2022 19:52:36