08_01_02_Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 23.01. – 03.02.2023)

Název

08_01_02_PODPORA PRORODINNÝCH AKTIVIT

AnotaceZ DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO NAVÝŠENÍ ALOKACE DOTAČNÍHO TITULU SE PROCES UZAVÍRÁNÍ SMLUV POZDRŽEL. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PRO ODESÍLÁNÍ SMLUV JE NEJDŘÍVE KONEC KVĚTNA 2023. Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 08_01_02_Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/činností z oblasti rodinné politiky určených k rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, stability rodiny, mezigeneračního soužití, harmonizaci rodinného a profesního života, výchově k odpovědnosti, aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče a dobrovolnických aktivit zaměřených na rodinu a všechny její členy. Dotační titul vychází z Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a Akčního plánu Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2023.
Termín příjmu žádostíod 23.01.2023 do 03.02.2023 do 12:00 hodin
Způsob podání žádostiŽadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace (například použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID a jiné). Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli jedním z následujících způsobů s tím, že obce mohou použít pouze způsob b): a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléprávnická osoba, kterou je: - obec v územním obvodu Olomouckého kraje, - dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, - jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, - jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře2022-12-13 12:52
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
PravidlaPravidla 08_01_DP pro sociální oblast 2023 DT č. 08_01_02.pdf
Žádost vzorVzor žádosti DT č. 08_01_02.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníHodnocení přijatých žádostí.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Usnesení_příloha č. 02.08 - Vzor závěrečné zprávy DT č. 08_01_02.docx

Kontakty

Bc. Mgr. Lucie Brlková

agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 572 l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 81, kancelář: 811A
Soubor typu pdfSchválené výše dotací ROK ze dne 05. 04. 2023(609,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené výše dotací ZOK ze dne 24. 04. 2023(551,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace k Dotačnímu titulu 08_01_02_Podpora prorodinných aktivit-2023(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - právnická osoba-2023(591,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - obec, městys, město-2023(409,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - příspěvková organizace-2023(418,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - právnická osoba-2023(594,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - obec, městys, město-2023(412,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - příspěvková organizace-2023(421,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k úplnému výpisu údajů z evidence skutečných majitelů-2023(500,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje-2023(427,5 kB)stáhnout


Poslední změna 13. 12. 2022 19:53:00