08_01_02_Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 23.01. – 03.02.2023)

Název

08_01_02_PODPORA PRORODINNÝCH AKTIVIT

AnotaceObecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 08_01_02_Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/činností z oblasti rodinné politiky určených k rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, stability rodiny, mezigeneračního soužití, harmonizaci rodinného a profesního života, výchově k odpovědnosti, aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče a dobrovolnických aktivit zaměřených na rodinu a všechny její členy. Dotační titul vychází z Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a Akčního plánu Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2023.
Termín příjmu žádostíod 23.01.2023 do 03.02.2023 do 12:00 hodin
Způsob podání žádostiŽadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace (například použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID a jiné). Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli jedním z následujících způsobů s tím, že obce mohou použít pouze způsob b): a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléprávnická osoba, kterou je: - obec v územním obvodu Olomouckého kraje, - dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, - jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, - jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře2022-12-13 12:52
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
PravidlaPravidla 08_01_DP pro sociální oblast 2023 DT č. 08_01_02.pdf
Žádost vzorVzor žádosti DT č. 08_01_02.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníHodnocení přijatých žádostí.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Usnesení_příloha č. 02.08 - Vzor závěrečné zprávy DT č. 08_01_02.docx

Kontakty

Bc. Mgr. Lucie Brlková

agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 572 l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 81, kancelář: 811A
Soubor typu pdfPrezentace k Dotačnímu titulu 08_01_02_Podpora prorodinných aktivit-2023(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - právnická osoba-2023(591,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - obec, městys, město-2023(409,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na činnost - příspěvková organizace-2023(418,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - právnická osoba-2023(594,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - obec, městys, město-2023(412,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVeřejnoprávní smlouva na akci - příspěvková organizace-2023(421,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k úplnému výpisu údajů z evidence skutečných majitelů-2023(500,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje-2023(427,5 kB)stáhnout


Poslední změna 13. 12. 2022 19:53:00