03_01_01 Výstavba, dostavba a intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 23.3. - 14.04.2023)

Název

03_01_01 – Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací

AnotaceÚčelem vyhlášeného dotačního titulu 03_01_01 je podpora výstavby, dostavby, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací. K tomuto účelu slouží a budou využity finanční prostředky účelově vázané na ochranu životního prostředí plynoucí zejména z výnosů poplatků za odběr podzemních vod, které jsou příjmem rozpočtu Olomouckého kraje na základě ustanovení § 88h zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, z výnosů poplatků za znečištění ovzduší, které jsou příjmem rozpočtu Olomouckého kraje na základě ustanovení § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, z výnosů z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí a z úroků plynoucích z těchto finančních prostředků. Dalším zdrojem finančních prostředků může být rozpočet Olomouckého kraje a jiné zdroje.
Termín příjmu žádostí23. 3. 2023 - 14. 4. 2023 do 12:00 hodin
Způsob podání žádosti
zpusob-podavani-zadosti-1.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, o velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, zajišťující akci pro obce velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místní části do 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000.
Termín semináře
Místo semináře
PravidlaPravidla DT1_OŽPZ_ROK_21_11_22.docx
Žádost vzorDotace Fond VH DT1_2023_Vzor žádosti o dotaci .xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocenízpusob-hodnoceni-1.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Schválené žádosti

Soubor typu pdfDT1 hodnocené žádosti-anonym - zveřejnění.pdf(717,3 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jitka Aufartová

referent vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 j.aufartova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 706

Mgr. Lucie Michalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 395 l.michalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 705


Poslední změna 26. 09. 2023 12:55:22