02_03_01 Podpora vzdělávání, osvěty a realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí 13.3. - 6.4.2023)

Název

02_03_01 Podpora vzdělávání, osvěty a realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství

AnotaceTypy podporovaných akcí • přírodě blízká opatření v krajině, která povedou ke zvýšení zádrže vody v krajině, revitalizaci toků a niv, obnově přirozených drobných krajinných prvků a biotopů, zvýšení druhové rozmanitosti a omezení půdní eroze, • zhotovení koncepčních a strategických dokumentů či studií týkajících se výše vyjmenovaných oblastí, • příprava modrozelené infrastruktury, • výsadba rozptýlené zeleně v krajině a péče o ni, • zakládání květnatých pásů a motýlích či včelích louček, • řízená pastva ovcí a koz za účelem zvýšení luční druhové rozmanitosti, • péče o památné stromy a aleje, • zakládání a údržba studánek v krajině, • opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury (např. realizace zábran a podpora migrace pro obojživelníky, ochrana hnízdišť), • podpora produkce původních druhů rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků (vyjma kapra obecného), • podpora rozšiřování či udržení původních živočišných druhů ve volné krajině za účelem zlepšení biologické rozmanitosti, • podpora konání zkoušek loveckých psů za účelem jejich lovecké upotřebitelnosti a využití při snižování stavů spárkaté zvěře, • opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého v dané lokalitě. Dotaci nelze použít na výstavbu nového sloupu, • vzdělávací a osvětové akce, programy, kroužky či soutěže zaměřené na tématiku ochrany životního prostředí za účelem zvýšení povědomí široké veřejnosti, zejména dětí a mládeže, jakož i nekomerční semináře, školení, výstavy zaměřené na zájmovou nepodnikatelskou veřejnost v oblasti životního prostředí či zemědělství přímo organizované nebo realizované žadatelem, • obnova funkčního stavu stávajících turistických stezek v maloplošných chráněných územích a opatření pro usměrnění pohybu návštěvníků v přírodovědně cenných lokalitách, • budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tématikou, • akce předcházení vzniku odpadu.
Termín příjmu žádostí13. 03. 2023 - 6. 04. 2023
Způsob podání žádosti
zpusob-podavani-zadosti (1).pdf
Oprávnění žadatelé
01 Oprávnění žadatelé.pdf
Termín semináře
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
Pravidla01 - Pravidla dotačního titulu 02_03_01.pdf
Žádost vzor01 - Vzor žádosti 02_03_01.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

Vyhodnocení01 Způsob hodnocení.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Schválené žádosti

Soubor typu pdfSeznam hodnocených žádostí OŽPZ akce A.pdf(1,2 MB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 720


Poslední změna 21. 06. 2023 09:51:13