Ukončené dotační programy

Oblasti podpory

01_Podpora podnikání

02_ Program obnovy venkova 03_ Životní prostředí
04_ Vodohospodářská infrastruktura 05_ Vzdělávání 06_Podpora kultury
07_ Sport a volný čas 08_ Památková péče

09_ Podpora sociální oblasti

10_ Doprava 11_ Zdraví a protidrogová prevence 12_Podpora paliativní péče
13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy 14_Podpora krizového řízení 15_Podpora místních produktů

 

Seznam dotačních programů/titulů

01_Podpora podnikání

01_01_Program na podporu podnikání 2021

02_ Program obnovy venkova

02_01_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021

 03_ Životní prostředí

Program na podporu lesních ekosystémů 2020–2025

 

03_02_Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2021

 

03_03 Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2021

04_ Vodohospodářská infrastruktura

04_01_Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021

 

04_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021

05_ Vzdělávání

05_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2021

 

05_02_Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021

 

05_03_ Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021

 

05_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2021

06_Podpora kultury

06_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

 

06_02_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2021

 

06_03_Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

07_ Sport a volný čas

07_01 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_03_Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_05_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_06_ Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021

 

07_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021

 

07_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021

08_ Památková péče

08_01_Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021

09_ Podpora sociální oblasti

09_01_Dotační program pro sociální oblast 2021

10_ Doprava

10_01_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2021

 

10_02_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021

 

10_03_Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021

11_ Zdraví a protidrogová prevence

11_01_Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2021

 

11_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2021

 

11_03_ Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2021

12_Podpora paliativní péče

12_01_Program na podporu postkytovatelů paliativní péče 2021

 

12_02_Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2021

13_ Cestovní ruch a zahraniční vztahy

13_01_Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních
vztahů 2021

14_Podpora krizového řízení

14_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021

 

 

14_02_Program na podporu JSDH 2021

15_Podpora místních produktů

15_01_Program na podporu místních produktů 2021


Poslední změna 21. 09. 2021 17:48:07