05_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2021 (příjem žádostí 18.1. - 29.1.2021)

V rámci dotačního programu budou podporovány činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 přijaté usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží, neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni, podpora nabídky volnočasových aktivit, jak v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež ve volném čase (podpora celoroční činnostijednorázových akcí, včetně táborů) a podpora realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, které naplňují cíle a priority dotačního programu (dále také DP).

Priority DP:

  • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. (např. akce spojené s pobytem v přírodě, pravidelná činnost zájmových útvarů – kroužků se zaměřením na pohyb, pobyt v přírodě, zdravé stravování);
  • podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
  • podpora práce s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží;
  • podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Dotační program je určen pro nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, střediska volného času, domy dětí a mládeže zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez rozdílu zřizovatele a informační centra pro mládež se sídlem v Olomouckém kraji - viz. Pravidla DP, odst. 3 – Okruh oprávněných žadatelů.

V souladu s Pravidly DP bude poskytována dotace v rozmezí 10 000 - 30 000 Kč.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

Dokumenty dotačního programu

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(900,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(672,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(460 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím(462,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost právnickým osobám(459,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost příspěvkovým organizacím(461 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 6 - Vzor vyúčtování dotace na akci nebo činnost(26,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled schválených dotací dle usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 19. 4. 2021(670,6 kB)stáhnout

Kontakt

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 545 l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1015


Poslední změna 03. 05. 2021 13:23:05