14_01_2 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 (příjem žádostí 25. 3. 2021 – 1. 4. 2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora činnosti spolků hasičů
a pobočných spolků hasičů, podpora projektů souvisejících s pořádáním tradičních
i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci činnosti spolku hasičů nebo pobočného spolku hasičů.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 14_01_2 Dotace na činnost spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřené na podporu požárního sportu.

(např. organizace kulturní, osvětové, vzdělávací, soutěžní, sportovní, branné, turistické, zábavní a jiné zájmové činnosti pro členy spolků hasičů, pobočných spolků hasičů, příslušníků jejich rodin a popř. širší veřejnosti, přičemž spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů zvláště dbá o udržování tradic spolku hasičů nebo pobočného spolku hasičů a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k jeho historii, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky).

Minimální výše dotace na jednu žádost činí 25.000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednu žádost činí 400.000,- Kč.

a) Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na krajské, okresní nebo profesionální úrovni (spolek příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) a jejíž:

  1. sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
  2. sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

 

b) Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

c) Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů činnosti výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace činnosti od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů činnosti nejpozději
do 31. 12. 2021, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

d) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování a doložit výdaje, společně se závěrečnou zprávou způsobem a ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.

e) Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci činnosti v souladu se Smlouvou a pravidly konkrétního dotačního titulu. Minimální podmínka pro každého příjemce dotace je povinnost uvádět logo poskytovatele na webových stránkách nebo sociálních sítích příjemce (jsou-li zřízeny)

a označit propagační materiály příjemce, vztahující se k účelu dotace, logem Olomouckého kraje.

Zveřejnění loga poskytovatele na webových stránkách nebo sociálních sítí (jsou-li zřízeny) a označení propagačních materiálů předloží příjemce spolu
se závěrečnou zprávou – např. doložením snímku obrazovky webové stránky nebo sociální sítě, doložením kopie pozvánky/plakátu aj.).

U dotace na činnost převyšující 120 000 Kč/rok, je příjemce povinen předložit fotodokumentaci o propagaci Olomouckého kraje při této činnosti. Povinně pořízená fotodokumentace (minimálně dvě fotografie dokladujících propagaci Olomouckého kraje na viditelném veřejně přístupném místě) je poskytovateli předložena spolu se závěrečnou zprávou v souladu se Smlouvou.

Soubor typu xlsxVzor vyúčtování DT č. 14_01_2 pro rok 2021(18,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT č.14 01 02 na činnost(352,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla poskytování dotací z rozpočtu OK DT č. 14_01_2.pdf(822,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování DT č. 14_01_2.pdf(274,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti DT č. 14_01_02.pdf(672,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace pro DT č. 14_01_2.pdf(694,6 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 02. 2021 12:47:22