04_02_1_Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (příjem žádostí 29.3. – 25.6. 2021)

Řešení mimořádní situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací (příjem žádostí 29. 03. – 25. 06. 2021)

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2021

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

 

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající platné legislativě

  • realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu kanalizace pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.

Soubor typu docxDotace obcím 2021 - Pravidla DT 1(55,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDotace obcím 2021-Vzor žádosti DT 1(62 kB)stáhnout
Soubor typu docxDotace obcím 2021-Vzor.sml. o dotaci obec,město(48,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDotace obcím 2021-Vzor vyúčtování na akci(22,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHavárie tabulka vyhodnocení DT č. 1(236,7 kB)stáhnout

Kontakty

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

Ing. Jana Breškovcová

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.breskovcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706


Poslední změna 21. 06. 2021 06:19:42