11_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví (příjem žádostí 6.4. - 16.4.2021)

DOTAČNÍ PROGRAM

11_01_PROGRAM NA PODPORU ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V ROCE 2021

Dotační titul 11_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví

Celková částka: 1 550 000,- Kč

(Administrátoři: Iveta Stránská, Bc. Ivana Debnárová DiS.)

 

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je zejména podpora zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, podpora významných akcí/projektů, zaměřených na udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků a podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji.

Obecným účelem dotačního titulu je podpora akcí/projektů, významných svým rozsahem, obsahem nebo přínosem, pořádaných na území Olomouckého kraje nebo pro obyvatele Olomouckého kraje. Do výše max. 300 tis. Kč mohou být podpořeny akce/projekty učené široké veřejnosti, zaměřené na zlepšování informovanosti o zdravém způsobu života a o prevenci v oblasti zdraví, a akce/projekty, zaměřené na zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického pomocí speciálních rehabilitací nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, poskytované dětem z Olomouckého kraje (přičemž každé dítě může být zařazeno pouze do jednoho projektu podporovaného Olomouckým krajem). Do výše max. 300 tis. Kč lze podpořit rovněž aktivity související s dárcovstvím krve (oceňování dárců krve a propagace dárcovství) a s výukou první pomoci. Do stejné výše může být podpořena realizace významných jednorázových vzdělávacích akcí a seminářů pro pracovníky ve zdravotnictví, zaměřených na praktický nácvik či zafixování odborných dovedností; dotaci lze použít pouze na výdaje související s odbornou částí akce. Částkou max. do 150 tis. Kč může být podpořena organizace odborných kongresů a konferencí v různých oblastech zdravotnictví s výjimkou paliativní péče, přičemž dotace může být použita výhradně na zajištění odborné části akce.

 

V tomto dotačním titulu nelze podpořit aktivity, které je možné podpořit v rámci dotačního programu Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021.

 

          Žadatelem v dotačním titulu nemůže být:

  • příspěvková organizace zřízená v souladu s ustanovením § 27 a násl. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

  • stát nebo jím zřizované příspěvkové organizace/právnické osoby a subjekty s majetkovou účastí státu,  

  • obec,           

  • dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

 

Min. částka – 35 001,- Kč

Max. částka – 300 000,- Kč s výjimkou kongresů a konferencí, kde maximální výše dotace činí 150 000,- Kč.

Povinná spoluúčast 50%.

Neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 do 12:00 hod.

Soubor typu pdfDT_11_01_02_Pravidla DT 2.pdf(942,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_02_smlouva_vzor 3_akce_FO.pdf(588,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_02_smlouva_vzor 4_činnost_FO.pdf(584,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_02_smlouva_vzor 5_akce_PO.pdf(590,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_02_smlouva_vzor 6_činnost_PO.pdf(584,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_11_01_02_Vzorová žádost o dotaci.xlsx(63,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_01_01_02_Vzor vyúčtování akce.xlsx(17,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT_01_01_02_Vzor vyúčtování činnost.xlsx(17,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptProgram na podporu zdraví a zdravého životního stylu 2021.ppt(371 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT_11_01_02_Přehled schválených dotací.pdf(537,8 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 03. 2021 10:26:15