03_03_02_Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství(příjem žádostí 6.4. - 23.4.2021)

Žádosti se podávají od 6. 04. 2021 do 23. 04. 2021 přes portál komunikace pro občany elektronicky a následně v papírové formě na podatelnu Krajského úřadu. https://www.olkraj.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadost-manual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4379.html

 

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství

Cílem dotačního programu je podpora aktivit ve prospěch životního prostředí
a zemědělství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu vyhlášeného dotačního titulu je podpora zvýšení povědomí široké veřejnosti v oblasti environmentální, udržitelného rozvoje využívání krajiny a v oblasti zemědělství. Dále si dotační titul klade za cíl rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech a přispět tak k zachování či zlepšení biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora propagačních, vzdělávacích
a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství
a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje. Dále snaha o zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající
k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného využití volného času v oblasti týkající se životního prostředí a zemědělství na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 • semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce
  a programy zaměřené na tématiku ochrany životního prostředí a zájmovou nepodnikatelskou činnost v oblasti zemědělství přímo organizované nebo realizované žadatelem,
 • poradenská činnost zaměřená na nediskriminační, plošný, adresný
  a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a udržitelného rozvoje. Dotaci nelze použít na realizaci podpory podnikatelské činnosti žadatele,
 • opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury (např. realizace zábran a podpora migrace pro obojživelníky),
 • obnova funkčního stavu stávajících turistických stezek v maloplošných chráněných územích a opatření pro usměrnění pohybu návštěvníků v přírodovědně cenných lokalitách,
 • opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého v dané lokalitě. Dotaci nelze použít na výstavbu nového sloupu,
 • obnova funkčního stavu stávajících ploch a parků veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby),
 • výsadba rozptýlené zeleně v krajině,
 • péče o památné stromy a aleje,
 • budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tematikou, zakládání a údržba studánek v krajině,
 • podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků,
 • podpora činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo zemědělství (např. chovatelství, pěstitelství, myslivost, rybářství, včelařství) a je realizována amatérsky ve volném čase,
 • podpora pořízení movitých věcí a vybavení, účelně a intenzivně využívaných členy zájmového spolku nebo organizace definovaných
  v předchozím bodě, pro zajištění jeho provozních činností přímo souvisejících s předmětem jejich činnosti v ochraně životního prostředí nebo zemědělství.
Soubor typu pdfPRAVIDLA AKCE, ČINNOSTI.pdf(932,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost AKCE, ČINNOSTI.pdf(1005,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-01-akce-fyzicke-osoby-nepod.pdf(521 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-02-cinnost-fyzicke-osoby-nepodnikatele.pdf(422 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-03-akce-fyzicke-osoby-podnikatele.pdf(444,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-04-cinnost-fyzicke-osoby-podnikatele.pdf(437,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-05-akce-pravnicke-osoby.pdf(583,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-06-cinnost-pravnicke-osoby.pdf(438,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-07-akce-obce-mestyse-mesta.pdf(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-08-cinnost-obce-mestyse-mesta.pdf(433 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-09-akce-prisp-org.pdf(447,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvzor-ver-sml-dotace-vzor-10-cinnost-prisp-org.pdf(439,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdf03-vzor-vyuctovani-dotace-na-akci-nebo-cinnost.pdf(296,5 kB)stáhnout

Kontakty

Petra Hájková

referent dotačních programů
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 413 petra.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720


Poslední změna 02. 03. 2021 11:53:55