04_01_1_Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 29.3. – 16.4. 2021)

Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 29. 03. – 16. 04. 2021)

 

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavba, dostavba a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) včetně kořenových ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem,

  • výstavba kanalizace spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO),

výstavba a dostavba kanalizace, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO, v případě dostavby či rozšíření kanalizace musí být počet připojených EO po realizaci akce vyšší než před její realizací).

Soubor typu xlsxSeznam poskytnutých dotací z Fondu VH 2021 DT č. 1(233,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021-Pravidla DT 1(65,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFond VH 2021 - Vzor žádosti DT 1(65,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021-Vzor.sml. obce,města(48,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2021 - Vzor.sml.práv.osoby(48,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxFond VH 2021 - Vzor vyúčtování(22,2 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Breškovcová

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.breskovcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 21. 06. 2021 06:19:42