14_01_1 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 (příjem žádostí – 1. kolo 15. 3. 2021 – 31. 3. 201, 2. kolo 7. 6. 2021 – 16. 7. 2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora významných akcí s požární tématikou, které organizují spolky hasičů a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje, podpora soutěží v hasičském sportu, oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků hasičů a pobočných spolků hasičů.

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 14_01_1 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2021 je podpora akcí splňujících kritéria dotačního titulu, které jsou zároveň akcemi nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany

(např. „Soutěž v požárním sportu organizovaná pro dospělé“,

„Soutěž v požárním sportu organizovaná pro děti/dorost/mládež“,

„Soutěž v požárním sportu organizovaná pro veterány“ a

„Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů“).

 

Dotační titul není určen na dětské dny, tábory, soustředění apod., ale pouze na soutěže či výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Minimální výše dotace na jednu žádost činí 5.000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednu žádost činí 35.000,- Kč.

a) Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na místní nebo okrskové úrovni, a jejíž:

I. sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo

II. sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

b) Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost na více akcí. Žadatel může v žádosti požádat o dotaci pouze na jednu akci v dané věkové kategorii (např. žadatel bude v roce 2021 realizovat 2 soutěže v kategorii dospělých – v červnu a v září, může si požádat o dotaci pouze na 1 soutěž v kategorii dospělých). V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Kategorie soutěží: soutěž v požárním sportu dětí/dorostu/mládeže

soutěž v požárním sportu dospělých

soutěž v požárním sportu veteránů

Není rozdíl, zda žadatel požádá o dotaci na soutěž okrskovou či místní apod. Dotace se poskytuje vždy pouze na max. jednu akci v konkrétní věkové kategorii.

c) Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 31. 10. 2021, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

V rámci uspořádání významných oslav výročí založení sborů dobrovolných hasičů nelze dotaci použít na vyznamenání, ocenění, medaile za zásluhy, úhradu kulturních a tanečních vystoupení.

Použití dotace (nelze dodatečně měnit; v případě, že žadatel uvede v žádosti více položek, kde jsou odlišné počty bodů, bude žadateli uděleno bodování dle nejvýše použité položky, kterou v žádosti použil)

pořízení vybavení pro požární sport (např. proudnice, hadice, dresy, přilby, sportovní obuv a další) – i jako cena v soutěži

nezbytné výdaje spojené s organizací soutěže – ostatní ceny, diplomy, poháry, medaile, pořízení překážek (i včetně oprav) a pořízení časomíry, startovací pistole a další nezbytné výdaje spojené s organizací soutěže

propagace (propagační materiály a předměty – plakáty, pozvánky apod.), nezbytné materiálně-technické vybavení a zabezpečení akce (pronájmy míst, ve kterých jsou akce realizovány, pronájmy a zapůjčení překážek, časomíry, TOI-TOI apod.)

občerstvení včetně pitného režimu pro soutěžící, rozhodčí a pořadatele a ostatní výdaje spojené s realizací akce/akcí, kytice, věnce, prapory a stuhy při oslavách výročí založení sboru dobrovolných hasičů apod.

ostatní, které nelze zařadit mezi jednotlivé výše uvedené použití (např. vedlejší materiálně-technické vybavení a zabezpečení, které není nezbytné pro uspořádání akce, hudební doprovod, ozvučení akce, skládací altán/stan/přístřešek, pohonné hmoty, kancelářské potřeby atd.)

 

d) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování a doložit výdaje a příjmy společně se závěrečnou zprávou způsobem a ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.

e) Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci akce v souladu se Smlouvou a pravidly konkrétního dotačního titulu. Minimální podmínka pro každého příjemce dotace je povinnost uvádět logo poskytovatele na webových stránkách nebo sociálních sítích příjemce (jsou-li zřízeny) a označit propagační materiály příjemce, vztahující se k účelu dotace, logem Olomouckého kraje.

Zveřejnění loga poskytovatele na webových stránkách nebo sociálních sítích (jsou-li zřízeny) a označení propagačních materiálů předloží příjemce spolu se závěrečnou zprávou – např. doložením snímku obrazovky webové stránky nebo sociální sítě, doložením kopie pozvánky/plakátu aj.).

V případě akce konané před dnem nabytí účinnosti Smlouvy, je příjemce povinen po konání akce, uvést informaci o finanční podpoře Olomouckého kraje této akce, případně logo Olomouckého kraje, na viditelném veřejně přístupném místě (např. sdělením informace na vývěsce). Tuto formu propagace příjemce předloží v příloze závěrečné zprávy – např. fotografií vývěsky.

Soubor typu xlsxVzor vyúčtování DT č. 14_01_1 pro rok 2021(18,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT č. 14 _01_01 - 2 kolo(986,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT č. 14 _01_01 - 1 kolo(589,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla poskytování dotací z rozpočtu OK DT č. 14_01_1(1007,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace - DT č. 14_01_1(876,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti DT č. 14_01_1 - Nápověda pro žadatele(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti DT č. 14_01_01(769,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace pro DT č. 14_01_1(540,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vyúčtování DT č. 14_01_1(226,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfLogo OK - k propagačním materiálům(394,7 kB)stáhnout


Poslední změna 02. 02. 2021 13:18:20