14_02_1 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 (příjem žádostí 22. 1. - 12. 2. 2021)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 14_02_1 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 je podpora obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí. Jedná se o techniku a vybavení sloužící k zásahu JSDH zřízenou obcí. Dotaci nelze použít na opravy budov, vybavení k požárnímu sportu a na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů, na které se současně čerpá dotace MV ČR GŘ HZS ČRPořízené vybavení slouží JSDH k zásahu a zůstává v majetku obce. Dále je možné žádat o finanční podporu na získání řidičského oprávnění skupiny C nebo na kurzy bezpečné jízdy pro členy JSDH obcí.

Minimální výše dotace na jednu žádost činí 5.000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednu žádost činí 200.000,- Kč.

a)        Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce pro jednu JSDH zřízenou obcí. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost pro stejnou JSDH zřízenou obcí, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

b)        V případě, že obec je zřizovatelem více JSDH na území obce, vyplní žádost pro každou JSDH obce zvlášť.

c)         Žadatel v žádosti uvede pouze jeden druh požární techniky nebo jeden věcný prostředek, případně soubor skládající se z věcných prostředků (možnost výběru dle B2 hodnotící tabulky a nápověda s podrobným rozpisem je uvedena v žádosti v části 2 na konci).

d)        Pořízená požární technika a věcné vybavení musí odpovídat stanoveným barevným úpravám dle § 2 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

e)         Požadovaná výše dotace musí být uvedena v celých stokorunách.

 

UPOZORNĚNÍ:

V ROCE 2021 JE CELÁ ADMINISTRACE DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU JSDH 2021 V ELEKTRONICKÉ FORMĚ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK A KVALIFIKOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ

 

Pravidla,vzor žádosti a smlouvy

Soubor typu docxVzor závěrečné zprávy a vyúčtování DTč. 14_02_1(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor_vyúčtování_DT_č_14_02_01(41,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorové doložky obcí(13,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam žadatelů dotačního titulu č. 14 02 01 schválené(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor_žádosti_DT_č_14_02_01-vyplněná s nápovědou(999,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptxProgram na podporu JSDH 2021(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla poskytování dotací z rozpočtu OK DT č_14_02_1(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor_žádosti_DT_č_14_02_01(1004,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorové smlouvy o poskytnutí dotace pro DT_č_14_02_1(620,6 kB)stáhnout

Administrátor

Blanka Procházková

příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
Odbor kancelář hejtmana
oddělení krizového řízení
   585 508 248 b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619


Poslední změna 22. 12. 2020 15:40:43