Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje se aktualizují každé čtyři roky, případně na základě návrhu oprávněného investora.

ZÚR OK - AKTUALIZACE

Aktualizace č. 6 ZÚR OK

Rozdělení Aktualizace č. 6 na Aktualizaci č. 6a a 6b ZÚR OK

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 11. 12. 2023 usnesením č. UZ/17/84/2023 schválilo rozdělení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na dvě části:

a) Aktualizace č. 6a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení všech částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019–06/2023), které nebudou předmětem Aktualizace č. 6b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje; Aktualizace č. 6a bude pořizována zkráceným postupem

b) Aktualizace č. 6b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejímž obsahem bude řešení části Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019–06/2023) týkající se vodního díla Skalička; Aktualizace č. 6b nebude pořizována zkráceným postupem

V současné době probíhají projekční práce na aktualizacích.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

Informace o schválení a nabytí účinnosti

Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - výpis usnesení UZ 21-32-2008(208,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZÚR OK 2008 - nabytí účinnosti(213,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAkt. č. 1 ZÚR OK 2011 - výpis usnesení UZ-19-44-2011(204 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAkt. č. 1 ZÚR OK 2011 - nabytí účinnosti(211,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2b ZÚR OK 2017 - výpis usnesení UZ-4-41-2017(610,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2b ZÚR OK 2017 - nabytí účinnosti(438,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 3 ZÚR OK 2019 - výpis usnesení UZ-14-43-2019(560,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 3 ZÚR OK 2019 - nabytí účinnosti(357,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2a ZÚR OK 2019 - výpis usnesení UZ-17-60-2019(568,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAkt. č. 2a ZÚR OK 2019 - nabytí účinnosti(329,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění po akt. č. 2a ZÚR OK 2019 - záznam o účinnosti(803,2 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Jana Vychodilová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 436 j.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210

Ing. Lenka Chmelová

pořizování územně plánovacích dokumentací a územních studií
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 l.chmelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210


Poslední změna 17. 07. 2024 13:34:43