Podklady pořizované OSR KÚOK pro aktualizaci č.2 ZÚR OK (§30 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění)

Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitelných zdrojů energie v území a prověření zpracování závěrů do aktualizace č. 2 ZÚR OK včetně odůvodnění

Posouzení střetů záměrů ZÚR OK s ochranou nerostných surovin

Posouzení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability

Posouzení dopravního řešení území Kouty nad Desnou ve vztahu ne rekreační využití území

Posouzení možnosti změny trasy obchvatu silnice II/444 města Úsov

Posouzení polohy koridorů I/44 a I/11 na území obce Petrov nad Desnou

Posouzení Olšany - Ruda nad Moravou, napojení silnice II/369 na silnici I/11

Posouzení polohy koridoru silnice I/11 na území obce Olšany včetně problematiky napojení silnice II/369 a řešení dalších vazeb

Posouzení dopravního řešení v území jihozápadně od Přerova ve vazbě na plánovanou strategickou zónu


Poslední změna 29. 06. 2015 13:19:54