Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 3 ZÚR OK usnesením č. UZ/14/43/2019 na svém jednání dne 25. 2. 2019, dle ustanovení § 7 odstavce 2 písm. a) a dle § 36 odstavce 4 stavebního zákona a § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších úprav.

Opatření obecné povahy, kterým byla vydána Aktualizace č. 3 ZÚR OK, nabylo účinnosti dne 19. 3. 2019.

Obsahem Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je dle rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 23. 4. 2018 o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem dle ustanovení § 42a–42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o Obsahu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje řešení koridoru pro modernizaci trati Brno – Přerov. Pořízení Aktualizace č. 3 ZÚR OK probíhalo na základě návrhu oprávněného investora – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dokumentace Aktualizace č. 3 ZÚR OK v listinné podobě a dokladová část  je uložena u pořizovatele.

Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol s r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno


Poslední změna 30. 09. 2019 09:41:01