Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 5 ZÚR OK usnesením č. UZ/11/92/2022 na svém jednání dne 26. 9. 2022 v souladu s ustanovením § 7 odstavce 2 písm. a) a § 36 odstavce 4 stavebního zákona a § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších úprav.

Opatření obecné povahy, kterým byla vydána Aktualizace č. 5 ZÚR OK, nabylo účinnosti dne 22. 10. 2022.

Předmětem řešení Aktualizace č. 5 ZÚR OK je úprava (doplnění) textu odst. 78.3. ZÚR OK tak, aby se v něm uvedené omezení nevztahovalo na stavby a zařízení obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině, pro něž byla vymezena plocha v platném územním plánu obce ještě před nabytím účinnosti ZÚR OK, či jejich aktualizace.

Dokumentace Aktualizace č. 5 ZÚR OK v listinné podobě a dokladová část je uložena u pořizovatele.

Zhotovitel: Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, 26601 Beroun


Poslední změna 07. 11. 2022 13:21:38