Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019 – 06/2023)

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona, v návaznosti na ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Zpráva o uplatňování

Soubor typu pdfNávrh zprávy o uplatňování(997,8 kB)stáhnout

Do 15 dnů od doručení může každý k návrhu Zprávy uplatnit písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Kontakty na pořizovatele

Mgr. Jana Vychodilová

územní plánování - nadřízený orgán úřadů územního plánování
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 436 j.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210

Ing. Lenka Chmelová

585 508 328
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 328 l.chmelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1210


Poslední změna 06. 03. 2023 10:41:30