Podnikání, inovace a zaměstnanost

934-0306.jpg
Foto
image114.jpg

Olomoucký kraj zastává funkci kontaktního místa pro podnikatele, plní své povinnosti vůči živnostenskému rejstříku i další zákonné povinnosti. K tomu slouží Krajský živnostenský úřad Olomouckého kraje.

Přehled firem působících v regionu je k dispozici na stránkách Axis4Info. Obchodní a insolvenční rejstřík naleznete zde.

Podnikání hraje klíčovou roli pro zajištění atraktivity a konkurenceschopnosti regionu i životní úrovně jeho obyvatel. Proto Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu podnikání nad rámec zákonem svěřených povinností. Trvale Olomoucký kraj spolupracuje s agenturou CzechInvest a Agenturou pro podnikání a inovace, které koordinují podporu podnikatelů z národních, resp. evropských zdrojů.

Základem aktivit Olomouckého kraje je poskytování informací podnikatelům v kraji. Finanční podpora podnikatelů je omezena legislativou EU, přesto existují určité dotační pobídky. Pomůžeme podnikatelům zorientovat se v nich, poradíme, co je potřeba a předáme kontakt na jejich poskytovatele.

Zájemcům o podnikání, investorům a developerům Olomoucký kraj poskytuje  informace o podmínkách pro podnikání v kraji. Olomoucký kraj připravuje informativní materiály o vývoji a struktuře pracovní síly v jednotlivých oborech, o vzdělávacích institucích, struktuře podnikatelských subjektů, významných firmách se sídlem a působením v kraji. Olomoucký kraj má k dispozici databázi volných ploch pro podnikání a databázi nevyužitých areálů.

V Olomouckém kraji jsou zmapovány nemovitosti, které nelze efektivně využívat a pracuje se na jejich regeneraci, tzv. brownfields. Spolupráce na lokalizaci těchto nemovitostí probíhá ve spolupráci s agenturou CzechInvest, která spravuje Národní databázi brownfieldů a jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Olomoucký kraj pracuje s tzv. strategickými rozvojovými plochami, k propagaci těchto ploch je zpracována publikace a jsou prezentovány na mezinárodních investičních veletrzích. Většinu příruček, publikací a letáků je možné najít na internetových stránkách kraje. Rozsáhlejší informace o Olomouckém kraji lze najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Specifickým způsobem podpory je prezentace úspěšných podnikatelů nebo i zajímavých podnikatelských záměrů v rámci soutěží pro podnikatele. Olomoucký kraj se pravidelně podílí na organizaci soutěží, jako jsou Podnikatel roku, Firma roku a Živnostník roku nebo Podnikavá hlava. Stále ještě novinkou v Olomouckém kraji, je soutěž Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost (CSR). V roce 2024 se uskuteční 4. ročník této prestižní soutěže, jejíž cílem je ocenit všechny, kteří se zabývají společensky odpovědným chováním nad rámec zákonem stanovených povinností.

Nezbytná je spolupráce s dalšími partnery v regionu, jako jsou Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR, odborové a zaměstnavatelské svazy, vysoké školy, města a obce. Spolu s partnery jsou připravovány informativní setkání pro podnikatele a poskytovány konzultace o exportních příležitostech, o změnách v legislativě, o možnostech získání dotací a o aktuálních tématech.

Zaměstnanost

Olomoucký kraj hraje klíčovou roli při podpoře zaměstnanosti a sociálního začleňování. Zde jsou některé z iniciativ, které Olomoucký kraj provádí.

Krajská Rada hospodářské a sociální dohody (Tripartita) je tvořena zástupci veřejné správy, zaměstnavatelskými svazy a odborovými organizacemi. Tripartita řeší aktuální vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji, legislativu, politickou situaci v ČR a další témata, která ovlivňují podnikání a zaměstnanost v kraji. Členové tripartity se pak snaží formou návrhů usnesení a opatření přenést místní potřeby na úroveň národní.

Tripartitu volně rozšiřuje teritoriální Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, což je dobrovolné sdružení subjektů z území kraje, které se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Specifickým cílem této iniciativy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznávány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti.

Olomoucký kraj patří mezi regiony s průměrnou nezaměstnaností v rámci ČR. Olomoucký kraj se sám snaží aktivně zapojit do snižování nezaměstnanosti, proto se podílí z pozice vystavovatele na Burzách práce a vzdělávání v Olomouckém kraji. Další možností je slaďování struktury absolventů středních škol s potřebami trhu práce, kdy kraj motivuje ke studiu určitých oborů formou stipendií pro žáky. Příkladem výše popsaného je spolupráce Olomouckého kraje s podnikateli, školami a dalšími zástupci specifických odvětví prostřednictvím regionálních sektorových dohod, v rámci kterých se společně řeší podpora daných odvětví, aktuální problémy a především se posiluje spolupráce mezi firmami a vzdělávacími institucemi. Příkladem je Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu.  Tato dohoda vychází z celostátní Sektorové dohody pro tato odvětví, uzavřené v roce 2015, kterou dále adaptuje na podmínky Olomouckého kraje. Její vize reaguje na potřeby výrobců z dotčené oblasti a na jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Výsledkem jsou pak, kromě již zmíněné motivace ke studiu určitých oborů, také aktivity jako propagace, podpora náboru, účast expertů z praxe na výuce, praxe žáků u spolupracujících firem a následně také jejich zaměstnání.

V roce 2023 Olomoucký kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR uzavřeli Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání z OPZ+. Cílem Memoranda je vytvářet příznivé podmínky pro efektivní a účelnou spolupráci smluvních stran a zajistit vzájemnou propagaci aktivit spojených s realizací projektu. V rámci projektu bylo vytvořeno Regionální centrum pro oblast sociálního podnikání, tzv. SPoint, jako kontaktní místo sociálního podnikání pro Olomoucký kraj. Ve spolupráci s MPSV Olomoucký kraj spolupořádá semináře k výzvám z OPZ+, semináře pro veřejnou správu, Veletrh sociálního podnikání a další aktivity.

Klastry

Olomoucký kraj podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. Klastr představuje oborové seskupení regionálních firem stejného nebo podobného zaměření, jež navzájem kooperují, ale zároveň si i konkurují. Jejich spojením dochází ke výšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy zapojené do klastru centrálně řeší společné problémy, vzájemně se doplňují, jsou flexibilnější na trhu, mohou vyhovět větším zakázkám. Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Významnou roli v klastrech hrají univerzity, výzkumné organizace, případně vzdělávací organizace.

V současné době funguje na území Olomouckého kraje pět klastrů: Český optický klastr, Olomoucký klastr inovací, klastr MedChemBio, Moravskoslezský dřevařský klastr a klastr CREA Hydro &Energy. Základní informace o klastrech je možné najít zde.

Olomoucký kraj také vyvíjí aktivity podporující vznik nových klastrů na území kraje. Jednou z těchto aktivit bylo zpracování Vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v oborech optika a jemná mechanika, technologie pro vodní hospodářství a rostlinné biotechnologie. Tu zpracovala v roce 2016 pro Olomoucký kraj Národní klastrová asociace se sídlem v Ostravě. Výsledky studie jsou nyní projednávány s podnikateli, s cílem identifikovat nosná témata podnikatelů a návrhy na jejich řešení, které by mohla zajišťovat např. klastrová firma.

Inovace

Hospodářský rozvoj Olomouckého kraje se neobejde bez podpory inovačních procesů založený na spolupráci podnikatelské sféry s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi. S tím souvisí zejména směřování podpory k firmám s inovačním potenciálem, také však podpora příležitostí a motivace pro studenty od útlého školního věku, speciální programy pro nadané studenty i vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení rozvoje vědy a výzkumu v regionu, ale zároveň také podpora vzájemného propojování těchto aktivit. K iniciaci a podpoře zmíněných aktivit může veřejný sektor významnou měrou přispět.

Od roku 2010 Olomoucký kraj usiluje o koncepční řešení oblasti inovací, z těchto důvodů byla zpracována tzv. Regionální inovační strategii Olomouckého kraje (naleznete zde), jejímž naplňováním bylo pověřeno sdružení OK4Inovace, které vzniklo v roce 2011 a v současné době působí v Olomouckém kraji pod novým názvem Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) a jeho členy jsou Olomoucký kraj a Univerzita Palackého v Olomouci.

V roce 2014 byla v rámci přípravy tzv. Národní RIS3 strategie zpracována Krajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj, pro jejíž zpracování byla důležitým podkladem výše uvedená Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Tato krajská příloha pak byla aktualizována v letech 2018,  2020 a 2022. Implementace RIS3 strategie v Olomouckém kraji probíhá od roku 2016 prostřednictvím projektů Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II a Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III.

Aktuality

27.06.2024 - Soutěž, která ocení všechny společensky odpovědné, prodlužuje sběr přihlášek

Kraj právě prodlužuje lhůtu pro podání přihlášek do soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Nezmeškejte šanci a přihlaste se nejpozději do 12. července.

Soutěž, která ocení všechny společensky odpovědné, prodlužuje sběr přihlášek

21.06.2024 - Informujeme o vyhlášení výzvy DIGI pro firmy s rozpočtem 2,5 mld. Kč

Krajská pobočka Úřadu práce Olomouc informuje o vyhlášení výzvy DIGI pro firmy s rozpočtem 2,5 mld. Kč a zapojení až 50 tis. osob z celé ČR. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci, ale také fyzické osoby podnikající.

Informujeme o vyhlášení výzvy DIGI pro firmy s rozpočtem 2,5 mld. Kč

10.06.2024 - Pozvánka na exportní semináře pořádané agenturou CzechTrade

Dovolujeme si Vás pozvat na dva nadcházející exportní semináře, pořádané agenturou CzechTrade, cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, které se konají v červnu 2024.

Pozvánka na exportní semináře pořádané agenturou CzechTrade

06.06.2024 - Podnikání může přinést víc než jen peníze. Třeba radost a dobrý pocit

Rozhodně to nebyla nuda. Konference pro podporu sociálního podnikání v Olomouckém kraji, která se za podpory hejtmanství uskutečnila 5. června v Olomouci, přinesla řadu užitečných informací, a navíc také jarmark, kde byly k mání výrobky těch, kteří se v oblasti sociálního podnikání pohybují. Typickými příklady jsou třeba firmy a podniky zaměstnávající lidi s hendikepem.

Podnikání může přinést víc než jen peníze. Třeba radost a dobrý pocit

23.05.2024 - Víte, jaké máme v Olomouckém kraji sociální podniky? Pojďme si je společně představit.

Olomoucký kraj zpracoval další informace o sociálních podnicích z našeho regionu. Nyní máte jedinečnou příležitost seznámit se s nově připravenými kartami, představujeme celkem 21 sociálních podniků z Olomouckého kraje. Tyto karty budou sloužit k osvětové činnosti a propagaci sociálních podniků v našem regionu.

Víte, jaké máme v Olomouckém kraji sociální podniky? Pojďme si je společně představit.

Kontakty

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202

Bc. Ing. František Pivoda

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 867 f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303


Poslední změna 27. 06. 2024 07:03:28