Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 2a ZÚR OK usnesením č. UZ/17/60/2019 na svém jednání dne 23. 9. 2019 dle ustanovení § 7 odstavce 2 písm. a) a dle § 36 odstavce 4 stavebního zákona a § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších úprav.

Opatření obecné povahy, kterým byla vydána Aktualizace č. 2a ZÚR OK, nabylo účinnosti dne 15. 11. 2019.

Předmětem řešení Aktualizace č. 2a ZÚR OK je aktualizace návrhových jevů v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje a návrh nových jevů v souladu s požadavky „Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 05/2014)“, a to v částech, které nebyly předmětem řešení Aktualizace č . 2 b Z ÚR O K (s výjimkou dílčí úpravy regulativu strategických ploch) a které nebyly předmětem řešení Aktualizace č. 3 ZÚR OK.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 9. 2. 2021, byla zrušena část Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v rozsahu vymezujícím Strategickou plochu Olomouc. Rozsudek nabyl právní moci dne 23. 2. 2021.

Dokumentace Aktualizace č. 2a ZÚR OK v listinné podobě a dokladová část  je uložena u pořizovatele.

Zhotovitel: Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Upozornění: Soubory dokumentace je možné prohlížet přímo v prohlížeči. Soubory větší velikosti (obecně nad 15 MB, zejména mapy a výkresy) však doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a až poté otevřít pro prohlížení.


Poslední změna 08. 02. 2022 14:58:25