Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 4 ZÚR OK usnesením č. UZ/7/81/2021 na svém jednání dne 13. 12. 2021 dle ustanovení § 7 odstavce 2 písm. a) a dle § 36 odstavce 4 stavebního zákona a § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších úprav.

Opatření obecné povahy, kterým byla vydána Aktualizace č. 4 ZÚR OK, nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022.

Předmětem řešení Aktualizace č. 4 ZÚR OK je vymezení koridoru vysokorychlostní trati od Prosenic po hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje, který byl v dosud platných ZÚR OK řešen jako územní rezerva, a úprava textu obecných ustanovení pro vymezování a upřesňování ploch a koridorů dopravní infrastruktury.

Dokumentace Aktualizace č. 4 ZÚR OK v listinné podobě a dokladová část je uložena u pořizovatele.

Zhotovitel: knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Upozornění: Soubory dokumentace je možné prohlížet přímo v prohlížeči. Soubory větší velikosti (obecně nad 15 MB, zejména mapy a výkresy) však doporučujeme nejprve stáhnout do počítače a až poté otevřít pro prohlížení.


Poslední změna 24. 02. 2022 08:39:51