ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA INFRASTRUKTUŘE VODOVODŮ A KANALIZACÍ (příjem žádostí - druhé kolo 1.8.-15.08.2016)

Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací (příjem žádostí 01. 08. 2016 - 15. 08. 2016)

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury – 2. kolo.

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje.

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající příslušné vyhlášce,

  • realizaci opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu kanalizace pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objekt v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 15.8.

Soubor typu pdfDRUHÉ KOLO Pravidla Mimořádné události - titul 1 - 2. kolo(718,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(323,1 kB)stáhnout


Poslední změna 16. 08. 2016 07:50:53