Podnikání, inovace a zaměstnanost

934-0306.jpg
image114.jpg
em10x15-jan-0886.jpg

Olomoucký kraj zastává funkci kontaktního místa pro podnikatele, plní své povinnosti vůči živnostenskému rejstříku i další zákonné povinnosti. K tomu slouží Krajský živnostenský úřad Olomouckého kraje.

Přehled firem působících v regionu je k dispozici na stránkách Axis4Info. Obchodní a insolvenční rejstřík naleznete zde.

Podnikání hraje klíčovou roli pro zajištění atraktivity a konkurenceschopnosti regionu i životní úrovně jeho obyvatel. Proto Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu podnikání nad rámec zákonem svěřených povinností. Od roku 2016 má Olomoucký kraj samostatný dotační program na podporu podnikání, v roce 2017 se dotace zaměří na poradenství pro podnikatele a podporu soutěží pro podnikatele. Trvale Olomoucký kraj spolupracuje s agenturou CzechInvest a Agenturu pro podnikání a inovace, které koordinují podporu podnikatelů z národních, resp. evropských zdrojů.

Základem aktivit Olomouckého kraje je poskytování informací podnikatelům v kraji. Finanční podpora podnikatelů je omezena legislativou EU, přesto existují určité dotační pobídky. Pomůžeme podnikatelům zorientovat se v nich, poradíme, co je potřeba a předáme kontakt na jejich poskytovatele.

Na druhou stranu jsou potenciálním investorům poskytovány i informace o podmínkách pro podnikání v kraji. Olomoucký kraj připravuje informativní materiály o tom, jaká je v kraji pracovní síla, s jakými vzdělávacími institucemi a dalšími významnými firmami mohou potenciální investoři spolupracovat. Olomoucký kraj má k dispozici databázi volných ploch pro podnikání a nevyužitých areálů. Zejména pracuje s tzv. strategickými rozvojovými plochami, k propagaci těchto ploch je zpracována publikace a jsou prezentovány na mezinárodních investičních veletrzích. Většinu příruček, publikací a letáků je možné najít na internetových stránkách kraje. Rozsáhlejší informace o Olomouckém kraji lze najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Specifickým způsobem podpory je prezentace úspěšných podnikatelů nebo i zajímavých podnikatelských záměrů v rámci soutěží pro podnikatele. Olomoucký kraj se pravidelně podílí na organizaci soutěží, jako jsou Podnikatel roku, Firma roku a Živnostník roku nebo Podnikavá hlava.

Nezbytná je spolupráce s dalšími partnery v regionu, jako jsou Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR, odborové a zaměstnavatelské svazy, vysoké školy, města a obce. Spolu s partnery jsou připravovány informativní setkání pro podnikatele a poskytovány konzultace o exportních příležitostech, o změnách v legislativě, o možnostech získání dotací a o aktuálních tématech.

Zaměstnanost

Spolupráce s partnery je zajišťovaná také v krajské Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). V tripartitě se setkávají veřejné správy, podnikatelů a odborových organizací. Tripartita projednává legislativu, dotace a další témata, která ovlivňují podnikání a zaměstnanost v kraji. Členové tripartity se pak snaží na místní na národní úrovni prosazovat opatření, která přispějí ke zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost v kraji. Příkladem úspěšné snahy členů tripartity byla změna podmínek dotací pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob.

Tripartitu volně rozšiřuje Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, což je dobrovolné sdružení subjektů z území kraje, které se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Specifickým cílem této iniciativy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Slavnostní podepsání Dohody o spolupráci v oblasti zaměstnanosti se uskutečnilo dne 30. srpna 2016 v Olomouci. Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznávány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti.

Olomoucký kraj patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v rámci ČR. Olomoucký kraj se sám snaží aktivně zapojit do snižování nezaměstnanosti, proto se podílí na pořádání burz práce. Další možností je slaďování struktury absolventů středních škol s potřebami trhu práce, kdy kraj motivuje ke studiu určitých oborů stipendii pro žáky.

Klastry

Olomoucký kraj podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. Klastr představuje oborové seskupení regionálních firem stejného nebo podobného zaměření, jež navzájem kooperují, ale zároveň si i konkurují. Jejich spojením dochází ke výšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy zapojené do klastru centrálně řeší společné problémy, vzájemně se doplňují, jsou flexibilnější na trhu, mohou vyhovět větším zakázkám. Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Významnou roli v klastrech hrají univerzity, výzkumné organizace, případně vzdělávací organizace.

V současné době fungují na území Olomouckého kraje čtyři klastry: Český nanotechnologický klastr, klastr MedChemBio, Olomoucký klastr inovací a Moravskoslezský dřevařský klastr. Základní informace o klastrech je možné najít zde.

Olomoucký kraj také vyvíjí aktivity podporující vznik nových klastrů na území kraje. Jednou z těchto aktivit bylo zpracování Vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v oborech optika a jemná mechanika, technologie pro vodní hospodářství a rostlinné biotechnologie. Tu zpracovala v roce 2016 pro Olomoucký kraj Národní klastrová asociace se sídlem v Ostravě. Výsledky studie jsou nyní projednávány s podnikateli, s cílem identifikovat nosná témata podnikatelů a návrhy na jejich řešení, které by mohla zajišťovat např. klastrová firma.

Inovace

Hospodářský rozvoj Olomouckého kraje se neobejde bez podpory inovačních procesů prostřednictvím propojení podnikatelské sféry se vzdělávacím sektorem. S tím souvisí zejména směřování podpory k firmám s inovačním potenciálem, také však podpora příležitostí a motivace pro studenty od útlého školního věku, speciální programy pro nadané studenty i vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení rozvoje vědy a výzkumu v regionu, ale zároveň také podpora vzájemného propojování těchto aktivit. K iniciaci a podpoře zmíněných aktivit může veřejný sektor významnou měrou přispět.

Od roku 2010 Olomoucký kraj usiluje o koncepční řešení oblasti inovací, z těchto důvodů byla zpracována tzv. Regionální inovační strategii Olomouckého kraje (naleznete zde), jejíž naplňování má za úkol zajišťovat sdružení OK4Inovace. Toto zájmové sdružení vzniklo v roce 2011. Spolu s Olomouckým krajem se na jeho založení podílelo město Olomouc a několik dalších regionálních partnerů, zejména vysokoškolské vzdělávací instituce.

V roce 2014 byla v rámci přípravy tzv. Národní RIS3 strategie zpracována Krajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj, pro jejíž zpracování byla důležitým podkladem výše uvedená Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Implementace této krajské přílohy, resp. cílů RIS3 v Olomouckém kraji probíhá prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje.

 

 

Aktuality

05.09.2018 - Podpora pro podnikatele a firmy z evropských peněz

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) připravil vzdělávací seminář k Možnostem podpory pro podnikatele a firmy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

27.04.2018 - Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

Olomoucký kraj uspořádal ve čtvrtek 26. dubna 2018 v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje seminář k vybraným rámcovým programům Evropské unie na podporu výzkumu a inovací. Seminář byl určen širokému spektru potencionálních žadatelů, jako jsou malé a střední podniky, vědecká a výzkumná centra, komerční společnosti nebo subjekty působící v leteckém sektoru.

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

03.04.2018 - Seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Olomouckým krajem Vás srdečně zvou na seminář k rámcovým programům EU na podporu výzkumu a inovací, který se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 10:30 v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

25.09.2017 - Veletrh dotačních příležitostí proběhne v Jeseníku

Eurocentrum Olomouc ve spolupráci s CzechInvestem a Agenturou pro podnikání a inovace pro zájemce připravilo na čtvrtek 5. 10. 2017 v Jeseníku „Veletrh dotačních příležitostí“.

12.09.2017 - Norské fondy a Fondy Evropského hospodářského prostoru v České republice

Dne 4. září podepsala Česká republika Memoranda o porozumění k Norským fondům a Fondům Evropského hospodářského prostoru s donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.


RSSarchiv aktualit »

Kontakty

Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1202
Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 867 f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 339


Poslední změna 05. 09. 2018 07:29:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje