Podnikání, inovace a zaměstnanost

934-0306.jpg
Foto
image114.jpg

Olomoucký kraj zastává funkci kontaktního místa pro podnikatele, plní své povinnosti vůči živnostenskému rejstříku i další zákonné povinnosti. K tomu slouží Krajský živnostenský úřad Olomouckého kraje.

Přehled firem působících v regionu je k dispozici na stránkách Axis4Info. Obchodní a insolvenční rejstřík naleznete zde.

Podnikání hraje klíčovou roli pro zajištění atraktivity a konkurenceschopnosti regionu i životní úrovně jeho obyvatel. Proto Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu podnikání nad rámec zákonem svěřených povinností. Trvale Olomoucký kraj spolupracuje s agenturou CzechInvest a Agenturou pro podnikání a inovace, které koordinují podporu podnikatelů z národních, resp. evropských zdrojů.

Základem aktivit Olomouckého kraje je poskytování informací podnikatelům v kraji. Finanční podpora podnikatelů je omezena legislativou EU, přesto existují určité dotační pobídky. Pomůžeme podnikatelům zorientovat se v nich, poradíme, co je potřeba a předáme kontakt na jejich poskytovatele.

Zájemcům o podnikání, investorům a developerům Olomoucký kraj poskytuje  informace o podmínkách pro podnikání v kraji. Olomoucký kraj připravuje informativní materiály o vývoji a struktuře pracovní síly v jednotlivých oborech, o vzdělávacích institucích, struktuře podnikatelských subjektů, významných firmách se sídlem a působením v kraji. Olomoucký kraj má k dispozici databázi volných ploch pro podnikání a databázi nevyužitých areálů.

V Olomouckém kraji jsou zmapovány nemovitosti, které nelze efektivně využívat a pracuje se na jejich regeneraci, tzv. brownfields. Spolupráce na lokalizaci těchto nemovitostí probíhá ve spolupráci s agenturou CzechInvest, která spravuje Národní databázi brownfieldů a jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Olomoucký kraj pracuje s tzv. strategickými rozvojovými plochami, k propagaci těchto ploch je zpracována publikace a jsou prezentovány na mezinárodních investičních veletrzích. Většinu příruček, publikací a letáků je možné najít na internetových stránkách kraje. Rozsáhlejší informace o Olomouckém kraji lze najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Specifickým způsobem podpory je prezentace úspěšných podnikatelů nebo i zajímavých podnikatelských záměrů v rámci soutěží pro podnikatele. Olomoucký kraj se pravidelně podílí na organizaci soutěží, jako jsou Podnikatel roku, Firma roku a Živnostník roku nebo Podnikavá hlava. Stále ještě novinkou v Olomouckém kraji, je soutěž Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost (CSR). 

Nezbytná je spolupráce s dalšími partnery v regionu, jako jsou Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR, odborové a zaměstnavatelské svazy, vysoké školy, města a obce. Spolu s partnery jsou připravovány informativní setkání pro podnikatele a poskytovány konzultace o exportních příležitostech, o změnách v legislativě, o možnostech získání dotací a o aktuálních tématech.

Zaměstnanost

Spolupráce s partnery je zajišťovaná také v krajské Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). V tripartitě se setkávají zástupci veřejné správy, podnikatelů a odborových organizací. Tripartita projednává legislativu, dotace a další témata, která ovlivňují podnikání a zaměstnanost v kraji. Členové tripartity se pak snaží na místní na národní úrovni prosazovat opatření, která přispějí ke zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost v kraji. Příkladem úspěšné snahy členů tripartity byla změna podmínek dotací pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob.

Tripartitu volně rozšiřuje Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, což je dobrovolné sdružení subjektů z území kraje, které se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Specifickým cílem této iniciativy je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Slavnostní podepsání Dohody o spolupráci v oblasti zaměstnanosti se uskutečnilo dne 30. srpna 2016 v Olomouci. Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou od roku 1997 uznávány a podporovány Evropskou unií jako partnerský a mezioborový nástroj k prosazování evropské strategie zaměstnanosti.

Olomoucký kraj patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v rámci ČR. Olomoucký kraj se sám snaží aktivně zapojit do snižování nezaměstnanosti, proto se podílí na pořádání burz práce. Další možností je slaďování struktury absolventů středních škol s potřebami trhu práce, kdy kraj motivuje ke studiu určitých oborů stipendii pro žáky.

Příkladem výše popsaného je spolupráce Olomouckého kraje s podnikateli, školami a dalšími zástupci specifických odvětví prostřednictvím regionálních sektorových dohod, v rámci kterých se společně řeší podpora daných odvětví, aktuální problémy a především se posiluje spolupráce mezi firmami a vzdělávacími institucemi. Příkladem je Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu.  Tato dohoda vychází z celostátní Sektorové dohody pro tato odvětví, uzavřené v roce 2015, kterou dále adaptuje na podmínky Olomouckého kraje. Její vize reaguje na potřeby výrobců z dotčené oblasti a na jejich aktuální i dlouhodobou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Výsledkem jsou pak, kromě již zmíněné motivace ke studiu určitých oborů, také aktivity jako propagace, podpora náboru, účast expertů z praxe na výuce, praxe žáků u spolupracujících firem a následně také jejich zaměstnání. Další sektorová dohoda Olomouckého kraje se týká energetiky, tu má ve své gesci Odbor školství a mládeže.

Klastry

Olomoucký kraj podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. Klastr představuje oborové seskupení regionálních firem stejného nebo podobného zaměření, jež navzájem kooperují, ale zároveň si i konkurují. Jejich spojením dochází ke výšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy zapojené do klastru centrálně řeší společné problémy, vzájemně se doplňují, jsou flexibilnější na trhu, mohou vyhovět větším zakázkám. Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Významnou roli v klastrech hrají univerzity, výzkumné organizace, případně vzdělávací organizace.

V současné době funguje na území Olomouckého kraje pět klastrů: Český optický klastr, Olomoucký klastr inovací, klastr MedChemBio, Moravskoslezský dřevařský klastr a klastr CREA Hydro &Energy. Základní informace o klastrech je možné najít zde.

Olomoucký kraj také vyvíjí aktivity podporující vznik nových klastrů na území kraje. Jednou z těchto aktivit bylo zpracování Vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v oborech optika a jemná mechanika, technologie pro vodní hospodářství a rostlinné biotechnologie. Tu zpracovala v roce 2016 pro Olomoucký kraj Národní klastrová asociace se sídlem v Ostravě. Výsledky studie jsou nyní projednávány s podnikateli, s cílem identifikovat nosná témata podnikatelů a návrhy na jejich řešení, které by mohla zajišťovat např. klastrová firma.

Inovace

Hospodářský rozvoj Olomouckého kraje se neobejde bez podpory inovačních procesů založený na spolupráci podnikatelské sféry s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi. S tím souvisí zejména směřování podpory k firmám s inovačním potenciálem, také však podpora příležitostí a motivace pro studenty od útlého školního věku, speciální programy pro nadané studenty i vytváření vhodných podmínek pro zabezpečení rozvoje vědy a výzkumu v regionu, ale zároveň také podpora vzájemného propojování těchto aktivit. K iniciaci a podpoře zmíněných aktivit může veřejný sektor významnou měrou přispět.

Od roku 2010 Olomoucký kraj usiluje o koncepční řešení oblasti inovací, z těchto důvodů byla zpracována tzv. Regionální inovační strategii Olomouckého kraje (naleznete zde), jejímž naplňováním bylo pověřeno sdružení OK4Inovace, které vzniklo v roce 2011 a v současné době působí v Olomouckém kraji pod novým názvem Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) a jeho členy jsou Olomoucký kraj a Univerzita Palackého v Olomouci.

V roce 2014 byla v rámci přípravy tzv. Národní RIS3 strategie zpracována Krajská příloha Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj, pro jejíž zpracování byla důležitým podkladem výše uvedená Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Tato krajská příloha pak byla aktualizována v letech 2018,  2020 a 2022. Implementace RIS3 strategie v Olomouckém kraji probíhá od roku 2016 prostřednictvím projektů Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II a Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III.

Aktuality

16.02.2024 - Podnikatelem roku Olomouckého kraje je firma BG7 global rodiny Brázdilů

Ocenění EY Podnikatel roku 2023 Olomouckého kraje bylo letos uděleno hned trojici podnikatelských osobností. Z rukou vedoucí partnerky EY Martiny Kneiflové a hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka si jej převzali Ladislav Brázdil a jeho synové Ladislav a Jiří. Jejich společnost BG7 global s. r. o. se zabývá vývojem a výrobou lehkých konstrukcí pro široké spektrum odvětví od automobilového průmyslu přes elektrotechniku až po vodohospodářství.

Podnikatelem roku Olomouckého kraje je firma BG7 global rodiny Brázdilů

16.01.2024 - Kraj vydal dvě nové publikace – představují významné firmy a regionální výrobky

Olomoucký kraj vydal dvě nové publikace, které se zaměřují na podporu místního podnikání a regionální produkci. Kniha Významné firmy Olomouckého kraje prezentuje nejúspěšnější podniky a významné zaměstnavatele působící na území kraje. Katalog regionální produkce v Olomouckém kraji se zaměřuje na propagaci místních výrobků a produktů.

Kraj vydal dvě nové publikace – představují významné firmy a regionální výrobky

04.12.2023 - Starostové a další zástupci obcí a měst z kraje se setkali k tématu umělá inteligence

Olomoucký kraj uspořádal v úterý 28. listopadu 2023 setkání k tématu umělá inteligence pro zástupce obcí, městysů a měst z Olomouckého kraje. Setkání se zúčastnili zejména starostové a pracovníci obecních a městských úřadů či magistrátů.

Starostové a další zástupci obcí a měst z kraje se setkali k tématu umělá inteligence

13.02.2023 - Titul Podnikatel roku 2022 Olomouckého kraje získal muž, jehož firma nabízí lepší pohled na svět

Gerald Rausnitz, jehož firma Meopta Group působí v Přerově, získal titul EY Podnikatel roku 2022 Olomouckého kraje. Podnik zaměstnává 1 800 lidí a jeho tržby se předloni vyšplhaly na 3,6 miliardy korun. „Lepší pohled na svět“ – to je krédo, kterým se společnost při výrobě optiky řídí.

Titul Podnikatel roku 2022 Olomouckého kraje získal muž, jehož firma nabízí lepší pohled na svět

08.11.2022 - Kraj rozdal ceny za společenskou odpovědnost. Zvítězila univerzita i firmy

Společensky odpovědný může být každý. Ne každý ale získá Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. V pondělí 7. listopadu se to podařilo firmám Designfoods, weba Olomouc a Farmak. V kategorii obcí si cenu převzal Prostějov a za organizace Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi mikropodniky a živnostníky zabodovalo BEC družstvo. Speciální ocenění za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti získala organizace Czechitas.

Kraj rozdal ceny za společenskou odpovědnost. Zvítězila univerzita i firmy

Kontakty

Ing. Marta Novotná

vedoucí oddělení
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 330 m.novotna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1202

Bc. Ing. František Pivoda

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 867 f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1303


Poslední změna 16. 02. 2024 12:48:29