Informace pro poskytovatele sociálních služeb

07. 01. 2019

Příjemce dotace je povinen předložit předepsaným způsobem (prostřednictvím aplikace KISSoS) do 25. 1. 2019 poskytovateli dotace podklady pro finanční vypořádání dotace a pro výpočet výše vyrovnávací platby. Manuál pro podávající je k dispozici zde.

Finanční vypořádání a podklady pro výpočet výše vyrovnávací platby jsou poskytovatelé povinni předložit i u služeb, které byly v roce 2018 financovány prostřednictvím individuálního projektu Olomouckého kraje Služby sociální prevence v Olomouckém kraji.

Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků:

Příjemce je povinen případné nevyčerpané prostředky vrátit na účet poskytovatele uvedený ve smlouvě, a to do 31. 1. 2019. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je jejich připsání na účet poskytovatele. Jako variabilní symbol příjemce uvede své IČ a jako specifický symbol uvede identifikátor služby.

Upozornění:

Nedodržení termínu pro finanční vypořádání dotace nebo neprovedení finančního vypořádání dotace je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok.

Kontakt:

Kateřina Spáčilová, tel.: 585 508 482, e-mail: k.spacilova@olkraj.cz


Poslední změna 10. 01. 2019 10:32:29

© Krajský úřad Olomouckého kraje