Individuální projekt Olomouckého kraje se blíží ke svému závěru

24. 06. 2019

Olomoucký kraj je realizátorem individuálního projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ (dále jen „projekt“), registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt řeší základní problematické oblasti v plánování a koordinaci sociálních služeb, oblasti, v nichž je potřeba nabídnout systematickou podporu a vzdělávání pro zvyšování efektivity a kvality celého systému sociálních služeb v Olomouckém kraji. Projekt vychází ze zjištěné potřebnosti a jeho cílem je podpora a pomoc v různých oborech sociální oblasti.

V současné době se projekt již blíží ke svému konci. Za dva a půl roku svého trvání bylo nabídnuto nepřeberné množství kurzů, seminářů, workshopů či konferencí bezmála 700 pracovníkům z řad zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, osobám pečujícím, odborné i laické veřejnosti. Témata zahrnovala mnoho okruhů z oblasti sociálních služeb a sociální práce. Jednalo se např. o problematiku osob s poruchou autistického spektra, stárnutí, zadluženosti, závislostí, sociálního bydlení apod. Aktivně byli podpořeni pracovníci obcí věnující se plánování sociálních služeb a sociální práci, v rámci projektu rovněž vznikly čtyři nové moduly Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSoS), uskutečnilo se pět edukativních pobytů pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Před námi je ještě poměrně velké množství akcí, které se budou konat na podzim tohoto roku. Níže uvádíme některé z nich:

3. 9. 2019 – workshop „Zvládání verbální agrese u lidí s lehčím stupněm poruchy intelektu a/nebo s autismem“,

6. 9. 2019 – workshop „Nutriční poradna + dentální hygiena“,

16. 9. a 23. 10. 2019 – semináře „Podpora samostatnosti – nácvik dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb“,

17. 9. 2019 – workshop „Diverzita, stigma, bariéry: práce s etnicitou klientů nestereotypním způsobem“,

15. 10. 2019 – konference k dobrovolnictví v Olomouckém kraji,

18. 10. 2019 – workshop „První pomoc a ošetřovatelská péče“,

11. 11. 2019 – seminář k problematice funkce výkonu veřejného opatrovníka,

12. 11. 2019 – workshop k sociálnímu bydlení,

a jiné, jejichž konkretizace proběhne po prázdninách.

Dále bude až do konce roku probíhat činnost pracovních skupin, pokračovat bude proces plánování sociálních služeb a rozvoj aplikace KISSoS, budou se konat pobyty pro rodiny s dětmi s postižením, nadále bude pokračovat práce mobilního týmu či akreditované kurzy k dluhovému poradenství.

Těší nás, že pracovníci v sociální oblasti využívají možnosti podpory, kterou tento individuální projekt nabízí, a že tak jeho aktivity mohou přispět ke zkvalitnění plánování a koordinace sociálních služeb poskytovaných na území Olomouckého kraje.


Poslední změna 24. 06. 2019 16:15:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje