Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí 2. 5. – 20. 5. 2019)

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí 2. 5. – 20. 5. 2019)

Informační seminář k dotačnímu titulu proběhne dne 25. 4. 2019 v 10:00 v Kongresovém sále Olomouckého kraje!!

Cílem dotačního programu je podpora aktivit ve prospěch životního prostředí
a zemědělství v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu vyhlášeného dotačního titulu je podpora zvýšení povědomí široké veřejnosti v oblasti environmentální, udržitelného rozvoje využívání krajiny a v oblasti zemědělství. Dále si dotační titul klade za cíl rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech a přispět tak k zachování či zlepšení biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora propagačních, vzdělávacích
a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství
a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje. Dále snaha o zlepšení podmínek pro zájmovou činnost přispívající
k zachování různorodosti přírody a krajiny a podpora smysluplného využití volného času v oblasti týkající se životního prostředí a zemědělství na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

 • semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce
  a programy zaměřené na tématiku ochrany životního prostředí a zájmovou nepodnikatelskou činnost v oblasti zemědělství přímo organizované nebo realizované žadatelem,

 • poradenská činnost zaměřená na nediskriminační, plošný, adresný
  a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a udržitelného rozvoje. Dotaci nelze použít na realizaci podpory podnikatelské činnosti žadatele,

 • opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury (např. realizace zábran a podpora migrace pro obojživelníky),

 • obnova funkčního stavu stávajících turistických stezek v maloplošných chráněných územích a opatření pro usměrnění pohybu návštěvníků v přírodovědně cenných lokalitách,

 • opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého v dané lokalitě. Dotaci nelze použít na výstavbu nového sloupu,

 • obnova funkčního stavu stávajících ploch a parků veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby),

 • výsadba rozptýlené zeleně v krajině,

 • péče o památné stromy a aleje,

 • budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tematikou, zakládání a údržba studánek v krajině,

 • podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků,

 • podpora činnosti zájmových spolků a organizací, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo zemědělství (např. chovatelství, pěstitelství, myslivost, rybářství, včelařství) a je realizována amatérsky ve volném čase,

 • podpora pořízení movitých věcí a vybavení, účelně a intenzivně využívaných členy zájmového spolku nebo organizace definovaných
  v předchozím bodě, pro zajištění jeho provozních činností přímo souvisejících s předmětem jejich činnosti v ochraně životního prostředí nebo zemědělství.

   

   

   

   

   

Soubor typu pdf07-2 Pravidla- Program na podporu aktivit ŽP a Zem.(844,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 01-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli(52 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 02-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na činnost fyzické osobě nepodnikateli(48,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 03-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci fyzické osobě podnikateli(52,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 04-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na činn.fyzické osobě podnikateli(49,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 05-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci práv.osobám.(53,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 06-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na činnost práv.osobám.(49,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 07-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci obcím,městům.(52,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 08-Vzor.veř.sml.o posk.dot.na celoroční činnost obcím, městům.(49,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-Vzor 09-Vzor.veř.sml.o posk.dotace na akci příspěvkovým organizacím.(56,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxDP-vzor-10-vzor.ver-sml-o-posk-dotace-na-cinnost-prispevkovym-organizacim.docx(50,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost 7-2-Program na podporu aktivit ŽP a Zem..pdf(714,2 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712


Poslední změna 25. 02. 2019 15:21:49