Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

Projekt s názvem „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“ (SmAcc) realizuje Olomoucký kraj v partnerství se sdružením OK4Inovace, které je tzv. výkonnou jednotkou projektu, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to v prioritní ose Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj.

Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce mezi regionálními aktéry, což spolu s činností týmu SmAcc přispěje k akceleraci rozvoje inovačního prostředí v regionu, posílení krajských domén inteligentní specializace a zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti, inovační výkonnosti a finančního růstu firem z Olomouckého kraje, ve vazbě na kvalitní výzkum a školství.

Jaké jsou specifické cíle projektu?

1. Zvýšení inovační aktivity firem, zájmu a dovedností vlastníků, managementu i zaměstnanců v zavádění a rozvoji inovačních procesů. U firem se zahraničním vlastníkem zvýšení jejich připravenosti a schopnosti získat od mateřské společnosti část vývoje a výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou.

2. Vytvoření nástrojů usnadňujících navázání kontaktů mezi průmyslem a výzkumem, a umožňujících vznik i rozvoj spolupráce mezi firmami navzájem i výzkumníky. Zvýšení motivace představitelů firem i výzkumu ke spolupráci a jejich informační vybavenosti na tuto spolupráci. Dále zvýšení míry ekonomického uplatnění výzkumu z kraje a počtu inovačních produktů firem úspěšně umístěných na trhu.

3. Dosažení vyššího zájmu absolventů ZŠ o technické obory, posílení spolupráce škol s firmami, zvýšení dostupnosti a kvality absolventů technických oborů. Vytvoření nástrojů k udržení kvalitních absolventů technických a přírodovědných oborů v regionu či jejich návratu do regionu.

4. Zvýšení podnikavosti, podnikatelských dovedností a zájmu o podnikání mezi žáky, studenty, absolventy i dalšími lidmi. Vytvoření nástrojů k nalezení lidí s podnikatelskými nápady, usnadnění zakládání nových firem a zpřístupnění konzultační pomoci a know-how potenciálním, budoucím a začínajícím podnikatelům i v okrajových oblastech regionu. Rozšíření inkubačních prostor pro začínající firmy a účinnější pomoc se zajištěním potřebných zdrojů a kontaktů.

5. Posílení kompetencí a schopnosti realizovat a koordinovat systematické a kontinuální aktivity k rozvoji inovativnosti a konkurenceschopnosti regionu u OK4Inovace. Získání důvěry ve spolupráci mezi dalšími aktéry regionálního rozvoje v Olomouckém kraji a zvýšení intenzity jejich zapojení do aktivit k realizaci RIS3 strategie a koordinace jejich aktivit.

Jaké aktivity budou v rámci projektu realizovány?

 • řízení projektu

 • základní tým

 • mapování

 • vzdělávání

 • asistence

 • propagace

Kdo je cílovou skupinou projektu?

 • pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI

 • pracovníci výzkumných organizací a VŠ

 • pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru

 • studenti VŠ

 • studenti vyšších odborných škol

 • žáci SŠ, zájemci o studium na VŠ

Celková finanční alokace na projekt je 16 249 575,00 Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je hrazeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, resp. Evropského sociálního fondu, a zbývajících 15 % pak z rozpočtu Olomouckého kraje.

Období realizace projektu: 1. 1. 2016 až 31. 12. 2018

Realizační tým projektu:

Instituce Jméno a příjmení Pozice v realizačním týmu E-mail Tel.
OK4Inovace, zájmové sdružení právnických osob
finanční partner projektu, tzv. výkonná jednotka projektu
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc
IČ: 72555149
DIČ: CZ72555149
budova Regionálního centra Olomouc, 2. patro
www.ok4inovace.cz
Ing. Jiří Herinek RIS3 manažer jiri.herinek@outlook.com 724 315 041
OK4Inovace Kamil Krč, MBA RIS3 developer krc@ok4inovace.cz 587 432 018
OK4Inovace Mgr. Zuzana Kostnerová RIS3 odborný asistent, analytik kostnerova@ok4inovace.cz 587 432 017
OK4Inovace Ing. Jolana Kameníčková RIS3 finanční manažer kamenickova@ok4inovace.cz 587 432 017
OK4Inovace Ing. Tomáš Hladík RIS3 analytik hladik@ok4inovace.cz 587 432 017
OK4Inovace Ing. Jiří Rudolf RIS3 marketingový manažer rudolf@ok4inovace.cz 587 432 012
Olomoucký kraj
příjemce dotace
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
budova Regionálního centra Olomouc, 12. patro, kancelář 1218
www.olkraj.cz
Ing. Martin Hrubý RIS3 krajský koordinátor m.hruby@kr-olomoucky.cz 585 508 386
Olomoucký kraj Mgr. Martin Pokorný RIS3 finanční koordinátor m.pokorny@kr-olomoucky.cz

585 508 655


Poslední změna 03. 07. 2018 09:45:09

© Krajský úřad Olomouckého kraje