Klastry v Olomouckém kraji

Klastry v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. Klastr představuje oborové seskupení regionálních firem stejného nebo podobného zaměření, jež navzájem kooperují, ale zároveň si i konkurují. Jejich spojením dochází ke výšení jejich konkurenceschopnosti. Firmy zapojené do klastru centrálně řeší společné problémy, vzájemně se doplňují, jsou flexibilnější na trhu, mohou vyhovět větším zakázkám – viz také níže v textu možné přínosy klastrů. Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Významnou roli v klastrech hrají univerzity, výzkumné organizace, případně vzdělávací organizace.

Podpora činnosti existujících klastrů ze strany Olomouckého kraje probíhá zejména prostřednictvím dotačního programu na podporu podnikání, který je dlouhodobě vyhlašován Olomouckým krajem každým rokem, a který mimo jiné umožňuje právě tuto podporu činností klastrů. Informace k dotačnímu programu na rok 2017 naleznete zde. V současné době fungují na území Olomouckého kraje čtyři klastry: Český nanotechnologický klastr, klastr MedChemBio, Olomoucký klastr inovací a Moravskoslezský dřevařský klastr. Základní informace o jednotlivých klastrech naleznete níže.

Olomoucký kraj také vyvíjí aktivity podporující vznik nových klastrů na území kraje. Jednou z těchto aktivit bylo zpracování Vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje v oborech optika a jemná mechanika, technologie pro vodní hospodářství a rostlinné biotechnologie. Tu zpracovala v roce 2016 pro Olomoucký kraj Národní klastrová asociace. Na základě výsledků této studie proběhly v roce 2016 první semináře pro zástupce podnikatelů, výzkumníků, veřejné správy a dalších relevantní institucí. Tato studie a související aktivity jsou také součástí aktivit projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který realizuje Olomoucký kraje společně se sdružením OK4Inovace, a jehož cílem je podpora rozvoje inovačního prostředí a potenciálu v Olomouckém kraji. Více o projektu naleznete zde. Olomoucký kraj v nejbližším období plánuje navázat na výsledky studie a iniciovat další aktivity v oblasti podpory rozvoje klastrových iniciativ.

Jaké přínosy mohou mít klastry pro firmy:

 • poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady
 • snižují omezení menších firem a zvyšují specializaci
 • zvyšují místní konkurenci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu
 • zvyšují rychlost přenosu informací a technologií
 • zvyšují moc a hlas menších firem
 • podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury
 • umožňují efektivní propojení a partnerství
 • přínosy pro vysoké školy
 • inovace
 • spolupráce se skupinami společností ve specializovaných sektorech
 • navyšování praktické připravenosti studentů pro průmysl
 • znalost potřeb průmyslu
 • vzdělávání na míru pro jejich studenty
 • aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech)
 • zisk ze společných projektů výzkumu a vývoje, transfer technologií do praxe
 • přístup k dalším zdrojům financování (soukromé zdroje, grantové prostředky atd.)
 • přínosy pro kraje
 • klastrování je základem růstového programu
 • ekonomický rozvoj
 • cílená podpora firem
 • podpora perspektivních odvětví, která jsou významná pro daný region
 • zatraktivnění regionu pro investory
 • zvýšení konkurenceschopnosti regionu
 • rozvoj zaměstnanosti v daném oboru

 

 

ČESKÝ OPTICKÝ KLASTR

Český optický klastr, z.s. je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice (s důrazem na Olomoucký kraj) formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře ve třech oblastech: zobrazovací a spotřební optika, vojenská optika, světelná technika. 

Hlavními aktivitami jsou:

 • Výzkum, vývoj, inovace: kooperační vývojové projekty, mezinárodní projekty, vývoj technologií, budování sdílené infrastruktury, určování směrů rozvoje, transfer know-how o trendech a technologiích.

 • Rozvoj lidských zdrojů, kvalifikace: specializované akce, školení, lákání talentů, praxe pro studenty, stipendijní programy.

 • Marketing a public relations: propagace klastru, vytváření regionální a oborové identity Olomouckého regionu jako centra optiky.

 • Internacionalizace: kooperace s evropskými klastry, přístup k mezinárodním akcím, společné mezinárodní projekty.

Počet členů: 5, z toho 3 z Olomouckého kraje

Struktura členské základny: 4 firmy, 1 výzkumná instituce

Kontaktní údaje:

Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc

e-mail: info@optickyklastr.cz

tel.: +420 581 243 685

IČ: 06658091

Předseda výkonné rady: RNDr. Jiří Nuc

Místopředseda výkonné rady: Mgr. Petr Přikryl

 

 

ČESKÝ NANOTECHNOLOGICKÝ KLASTR

Český nanotechnologický klastr (the Czech Nanotechnology Cluster) sdružuje subjekty zabývající se využitím nanotechnologií. Hlavní náplň činnosti klastru je informační a technologický transfer, poradenství, vzdělávání, věda a výzkum, propagace a networking. Společným zájmem členů klastru je aplikace nanotechnologií do praxe.

Cílem klastru je vybudovat v Olomouckém kraji silné seskupení úzce spolupracujících firem a institucí, využívajících nanotechnologie ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, technologiích i v konečných výrobcích a službách. A dále napomáhat jejich vzájemné spolupráci a komunikaci. Klastr úzce spolupracuje s Přírodovědnou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Počet členů: 11 firem, z toho 4 z Olomouckého kraje

Struktura členské základny:

 • 10 firem
 • 1 výzkumná instituce

Kontaktní údaje:

Český nanotechnologický klastr, družstvo, Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc-Holice

e-mail:info@nanoklastr.cz

www.nanoklastr.cz

Předseda klastru: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

e-mail: president@nanoklastr.cz

Tel./Phone: +420 608 975 399

Prokura: RNDr. Jiří Oborný

e-mail:info@nanoklastr.cz

Tel./Phone: +420 605 253 880

Manažer klastru: Ing. Ladislav Torčík

e-mail:manager@nanoklastr.cz

Tel./Phone: +420 728 401 019

 

 

OLOMOUCKÝ KLASTR INOVACÍ

Olomoucký klastr inovací tvoří regionálně propojené subjekty z oblasti IT, správy budov a terciárního vzdělávání orientovaného zejména na oblast ekonomiky a managementu.

Klastr se zabývá přípravou a realizací inovačních a výzkumných projektů svých členských organizací. Aktivně spolupracuje s akademickou a podnikatelskou sférou za účelem přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe. Mezi hlavní partnery klastru patří Univerzita Palackého, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, České vysoké učení technické, ale také města, vedení regionu a podnikatelské subjekty.

Počet členů: 3 firmy, z toho 3 z Olomouckého kraje

Struktura členské základny:

 • 2 firmy
 • 1 soukromá vysoká škola

Kontaktní údaje:

Olomoucký klastr inovací, družstvo, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc- Hodolany

e-mail:oki@o-k-i.cz

www.o-k-i.cz

Projektový manažer: Mgr. Marek Vaculík

e-mail: marek.vaculik@tescosw.cz

tel.: 587 333 506

 

 

KLASTR MEDCHEMBIO

Klastr MedChemBio vznikl začátkem roku 2009. Od té doby se stal klíčovým subjektem spolupráce akademických pracovišť, firem, dodavatelů, investorů, odborných společností a výrobních podniků v oblasti vývoje, testování a výroby léčiv a tím napomáhá rozvoji medicinální chemie a chemické biologie v České republice. Klastr vytvořil za krátkou dobu existence funkční platformu pro výměnu odborných znalostí, povedlo se mu přispět k rozvoji členské základny prostřednictvím možnosti podílet se na realizaci společných projektů, účastnit se odborných akcí pravidelně pořádaných klastrem, nebo využívat vybudovanou infrastrukturu. Klastr poskytuje rozsáhlý informační servis, upozorňuje členy na vhodné obchodní příležitosti, příležitosti k propagaci a zprostředkovává setkání s významnými odborníky.

Klíčovým partnerem klastru je především Univerzita Palackého v Olomouci, která poskytuje MedChemBio zázemí na půdě svých dvou fakult, lékařské a přírodovědecké. Klastr spolupracuje úzce především s Ústavem molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který představuje významnou platformu pro výzkum a vývoj léčiv a biomarkerů.

Klastr MedChemBio úspěšně realizoval projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie. V rámci těchto projektů se podařilo klastru vybudovat laboratoř v režimu správné výrobní praxe, která poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. Laboratoř MedChemBio je zaměřena především na provádění validací analytických metod včetně zpracování příslušné validační dokumentace.

Počet členů: 26, z toho 7 z Olomouckého kraje

Struktura členské základny:

 • 20 obchodních společnosti
 • 2 veřejné vysoké školy
 • 1 výzkumné instituce
 • 2 odborné společnosti
 • 1 nadace

Kontaktní údaje:

MedChemBio - zájmové sdružení právnických osob

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 813/21, 779 00 Olomouc - Holice

e-mail: info@medchembio.cz

www.medchembio.cz

Ředitel sdružení: Mgr. Ing. Arnošt Rybář

e-mail:arnost.rybar@medchembio.cz

tel:733 690 653

 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR

Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) vznikl v roce 2005. V současné době působí na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Převážnou část členské základny tvoří malé a střední firmy podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé středního a vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Činnost klastru je zaměřena na zlepšení podmínek pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posílení vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Mezi hlavní cíle klastru patří iniciovat a koordinovat spolupráci členů tak, aby bylo dosaženo zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického růstu, exportu a zvýšení počtu zaváděných inovací, propagovat kraj, klastr a jeho členy, prosazovat používaní dřeva ve stavebnictví, vytvářet nové impulzy vedoucí k rozvoji dřevařského průmyslu.

Počet členů: 28, z toho 4 z Olomouckého kraje

Struktura členské základny:

 • 22 obchodních společnosti
 • 1 veřejná vysoká škola
 • 3 veřejné střední školy
 • 2 odborné asociace a sdružení

Kontaktní údaje:

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Studentská 6202, 708 33, Ostrava-Poruba

e-mail:info@msdk.cz

www.msdk.cz

Výkonný manažer klastru: Ing. Jan Poledník

e-mail: j.polednik@msdk.cz

tel. +420 558 272 429, mobil: 737 286 065

Kontakty

Bc. Radovan Vašíček
referent podpory podnikání
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 696 r.vasicek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1206

Zajímavé dokumenty ke stažení

Soubor typu .pdf10 důvodů proč být v klastru(22 kB)stáhnout


Poslední změna 04. 01. 2019 12:52:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje