Obecné představení činnosti klastrů, přínosy

Obené představení činnosti kalstrů: 

Klastry jsou geograficky soustředěná odvětví, která získávají svoji výkonnostní a konkurenční výhodu tím, že využívají umístění v určité lokalitě a všech faktorů, které s tím souvisí. Klastry jsou sektorová a geografická koncentrace podniků, které vyrábějí a prodávají sortiment souvisejících nebo doplňujících se produktů. Tyto firmy čelí stejným problémům a mají před sebou stejné příležitosti. Klastry se tvoří samovolně a jsou založeny na systémových vztazích mezi firmami. Firmy v klastru mají společné nebo doplňkové vazby v oblasti výrobků, procesů, technologií, lidských, materiálových, surovinových, finančních a jiných zdrojů, kvalifikace a/nebo distribučních kanálů. Geografický rozměr klastrů může zahrnovat region, kraj, celý stát nebo sousední země. Klastry mají také svůj životní cyklus, který zahrnuje fáze vzniku, růstu, zralosti a úpadku. 

Přínosy proč bý v klastru:

 • poskytují úspory z rozsahu a snižují náklady
 • snižují omezení menších firem a zvyšují specializaci
 • zvyšují místní konkurenci a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu
 • zvyšují rychlost přenosu informací a technologií
 • zvyšují moc a hlas menších firem
 • podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury
 • umožňují efektivní propojení a partnerství
 • přínosy pro vysoké školy
 • inovace
 • spolupráce se skupinami společností ve specializovaných sektorech
 • navyšování praktické připravenosti studentů pro průmysl
 • znalost potřeb průmyslu
 • vzdělávání na míru pro jejich studenty
 • aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech)
 • zisk ze společných projektů výzkumu a vývoje, transfer technologií do praxe
 • přístup k dalším zdrojům financování (soukromé zdroje, grantové prostředky atd.)
 • přínosy pro kraje
 • klastrování je základem růstového programu
 • ekonomický rozvoj
 • cílená podpora firem
 • podpora perspektivních odvětví, která jsou významná pro daný region
 • zatraktivnění regionu pro investory
 • zvýšení konkurenceschopnosti regionu
 • rozvoj zaměstnanosti v daném oboru


Poslední změna 07. 05. 2024 07:42:32