Podpora akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí 30.3. - 13.4.)

Dotační titul 1

Dotační titul si klade za cíl zvýšení povědomí široké veřejnosti v  oblasti environmentální, udržitelného rozvoje využívání krajiny a v oblasti zemědělství. Dále si dotační titul klade za cíl rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech a přispět tak k zachování či zlepšení biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství a na s tím související či navazující zájmovou činnost,

  • poradenská činnost zaměřená na nediskriminační, plošný, adresný a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a udržitelného rozvoje. Dotaci nelze použít na realizaci podpory podnikatelské činnosti,

  • opatření sloužící ke snížení mortality živočichů v důsledku rozvoje technické infrastruktury,

  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a parků veřejné zeleně (ošetření stromů, doplnění výsadby)

  • výsadba rozptýlené zeleně v krajině,

  • péče o památné stromy a aleje,

  • budování naučných stezek a informačních tabulí s přírodovědnou tematikou, zakládání a údržba studánek v krajině

  • podpora produkce rybí násady pro zarybňování rybářských revírů posilující druhovou biodiverzitu vodních toků.

 

Soubor typu pdfPřehled schválených dotací ROK v DT 1 - Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí...(371,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDT 1-Nehodnocené žádosti(267,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdf1 PRAVIDLA PODPORA AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA TÉMATIKU ŽPaZ NEBO ZLEPŠENÍ RŮZNORODOSTI PŘÍRODY A KRAJINY(705,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová smlouva -FO_podnikající_akce 2017(63,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová smlouva -právnické_osoby_akce 2017(64,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová smlouva-_obce_města_akce 2017(65 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová žádost pro rok 2017_čestné prohlášení de minimis(43,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704, , patro , kancelář:, , patro , kancelář:


Poslední změna 08. 06. 2017 08:00:17