Obnova kulturních památek (příjem žádostí 22. 1. - 8. 2. 2019)

Dotační titul „OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK“ je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého kraje (jak movitých, tak nemovitých), to znamená objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Prioritami dotačního titulu, které budou uvedeny ve vyhlášení programu, jsou záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek, zvýšení prezentace památkového fondu v krajském i celostátním měřítku, soulad způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci kulturních památek nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu. Minimální výše finanční dotace je 200 000 Kč, v případě restaurování kulturních památek 50 000 Kč, maximální výše dotace je ve všech případech 500 000 Kč.

Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky na rok 2019, a to u neplátců DPH včetně částky DPH a u plátců DPH bez částky DPH. Z poskytnuté dotace nelze hradit zpracování projektové dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti(843,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - obce(28,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - fyzická osoba(27,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - podnikatel(27,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor veřejnoprávní smlouvy - právnická osoba(28,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT1-rozhodnutí ROK(533,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka žadatelů DT1-rozhodnutí ZOK(768,8 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Mrňková

památková péče, dotace
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 234 j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 904


Poslední změna 11. 01. 2022 11:00:46