Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 29. 07. - 09. 08.2019)

Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí 29. 07. – 09. 08. 2019)

 

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) včetně kořenových ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem,

  • výstavba kanalizace spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO),

výstavba a dostavba kanalizace, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (v případě výstavby nové kanalizace nebo ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 50 EO, v případě dostavby či rozšíření kanalizace musí být počet připojených EO po realizaci akce vyšší než před její realizací).

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 1-VÝSTAVBA DOSTAVBA INTENZIFIKACE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VČETNĚ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A KANALIZACÍ(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT č. 1 - Fond VH - vzorová žádost 2019(61,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2019 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci obcím,městům(47,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2019 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci práv.osobám(50 kB)stáhnout


Poslední změna 26. 06. 2019 09:12:15