Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ (příjem žádostí 29. 07. - 09. 08. 2019)

Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vody (příjem žádostí 29. 07. – 09. 08. 2019)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

 

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavba a dostavba vodovodů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu (v případě výstavby nového vodovodu musí být zajištěno připojení minimálně nejméně 50 trvale bydlících obyvatel, v případě dostavby či rozšíření vodovodu musí být počet připojených obyvatel po realizaci akce vyšší než před její realizací),

výstavba a rekonstrukce zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání, s cílem splnění ukazatelů jakosti pitné vody stanovených právními předpisy.

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 2-VÝSTAVBA A DOSTAVBA VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A ÚPRAVEN VOD(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxDT č. 2 - Fond VH - vzorová žádost 2019.xlsx(62 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2019 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci obcím,městům(47,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxFond VH 2019 - Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci práv.osobám(50 kB)stáhnout


Poslední změna 26. 06. 2019 10:08:09