Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel (příjem žádostí 28. 1. 2019 – 8. 2. 2019)

PROGRAM NA PODPORU ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V ROCE 2019

Dotační titul 1:

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel

Celková částka: 1 150 000,- Kč

(Administrátoři: Iveta Stránská, Ing. Gabriela Radilová Vorlová)

 

Důvod: Důvodem vyhlášení dotačního titulu 1 je zejména podpora rozličných aktivit vedoucích k ochraně a upevnění zdraví a prevenci nemocí u všech skupin obyvatel, dále podpora činnosti neziskových organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany a rovněž podpora zvyšování odborných kompetencí pracovníků ve zdravotnictví. To je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020, konkrétně s prioritou B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, oblastí podpory  B.1.9. Podpora zdravotně-preventivních programů, jejímž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Účel: Podpora realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodněné a zdravotně ohrožené občany) včetně podpory nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel, dále podpora vzdělávacích, výchovných i praktických aktivit zaměřených na zdravý životní styl a na prevenci v oblasti zdraví, realizovaných pro všechny skupiny obyvatel, a rovněž podpora jednorázových akcí organizovaných pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich pracovních dovedností a odborných kompetencí.

Anotace: Pro specifické skupiny obyvatel lze v rámci DT 1 žádat o dotaci na realizaci rehabilitačních aktivit nebo ozdravných či edukačních pobytů pro zdravotně postižené a chronicky nemocné občany včetně dětí a seniorů. Dále lze žádat o dotaci na zajištění celoroční činnosti neziskových organizací, které pomáhají specifickým skupinám obyvatel při jejich začlenění do běžného života (např. příspěvek na nájem, tvorbu propagačních a informačních materiálů, nákup drobného vybavení či konkrétních pomůcek důležitých pro specifickou činnost organizace).

Pro všechny skupiny obyvatel lze v rámci DT 1 žádat o dotaci na realizaci akcí/projektů zaměřených na zvyšování informovanosti o možnostech prevence v oblasti zdraví a na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví. Podpořit lze rozličné výchovné, vzdělávací a edukační  aktivity určené pro všechny skupiny obyvatel zaměřené na prevenci a zdravý způsob života. Dále mohou být podpořeny jednorázové akce organizované pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich pracovních dovedností a odborných kompetencí.

Žadatelem nemůže být PO kraje.

Žadatelem nemůže být obec.

            Dotaci nelze použít na mzdy zaměstnanců (lze použít pouze na odměny lektorům).

Z konkrétního účelu a struktury použití dotace musí vyplývat jednoznačná návaznost na podporu zdraví občanů Olomouckého kraje.

Musí být podpořen skupinový zájem (nikoli zájem jednotlivce).

 

Min. částka – 10 000,- Kč

Max. částka – 35 000,- Kč

Spoluúčast: bez povinné spoluúčasti

Neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 28. 1. 2019 – 8. 2. 2019 do 12:00 hod.

 

Soubor typu pdfschvalene-dotace-dt-1.pdf(504,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdt-1-pravidla-podpora-zdravotne-preventivnich-aktivit-pro-vsechny-skupiny-obyvatel.pdf(7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfdt1-vzor-zadosti-o-poskytnuti-dotace.pdf(944,5 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 12. 2018 13:23:02