12_01_03_Podpora turistických informačních center (příjem žádostí 1.2. - 15.2.2022)

Název

12_01_03_Podpora turistických informačních center (příjem žádostí od 1. 2. - 15. 2. 2022)

AnotaceZ dotačního titulu 12_01_03_Podpora turistických informačních center lze žádat na podporu aktivit zajišťovaných turistickými informačními centry, jako je rozšíření otvírací doby, zajištění kvalitních komunikačních kanálů, tvorba propagačních materiálů, rozvoj lidských zdrojů, zajištění dalších služeb pro turisty apod.
Termín příjmu žádostí1. 2. - 15. 2. 2022
Způsob podání žádostiŽadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli jedním z následujících způsobů s tím, že obce mohou použít pouze způsob b): a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. Nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléa) fyzická osoba, která je provozovatelem certifikovaného turistického informační centrum na území Olomouckého kraje, případně zajistí certifikaci v rámci předkládaného projektu b) právnická osoba, která je provozovatelem certifikovaného turistického informační centrum na území Olomouckého kraje, případně zajistí certifikaci v rámci předkládaného projektu
Termín semináře2022-01-19 12:00
Místo seminářeSeminář proběhne on-line. Odkaz pro připojení: https://olkraj.webex.com/olkraj/j.php?MTID=m8b31000531388f1b7d8059e14822222a
PravidlaPravidla DT č. 12_01_03 PODPORA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER.pdf
Žádost vzor12_01_03 PODPORA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER - Vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxVzor produktové karty.docx(29 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT 3 - Podpora rozvoje TIC.pdf(821,1 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Hedvika Součková

projektový referent pro oblast cestovního ruchu
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 865 h.souckova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 441


Poslední změna 22. 03. 2022 13:04:42