VÝSTAVBA, DOSTAVBA, INTENZIFIKACE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VČETNĚ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A KANALIZACÍ (příjem žádostí 21.1.-29.02.2016)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV včetně kořenových ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné odpadní vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem,

  • výstavbu kanalizace spojené s výstavbou ČOV,

  • výstavba a dostavba kanalizace, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K DATU 29.2.

Soubor typu xlsVyhodnocení programu Fondu pro podporu výstavby a obnovy VH infrastruktury DT č. 1.(33 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPRAVIDLA(691,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVZOROVÁ SMLOUVA(323,5 kB)stáhnout

Kontakty

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717

Ing. Jana Němečková

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706


Poslední změna 01. 03. 2016 08:03:08