Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje je strategický dokument, který stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území Olomouckého kraje a vytváří podmínky pro hospodárné využívání energie v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje. Hlavním posláním dokumentu, který byl zpracován na 25 let, je stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů při hospodaření s energií, ale také vyhodnocení spolehlivosti dodávek energií, hospodárnosti užití energie a podpory trvalého užití energie bez negativních dopadů na životní prostředí.

Ke zpracování aktualizované energetické koncepce přistoupil Olomoucký kraj v roce 2015, krátce poté, co byla v květnu 2015 schválena aktualizace Státní energetické koncepce ČR. Jedním z hlavních důvodů bylo uvést energetickou koncepci kraje, z roku 2004 opět do souladu se Státní energetickou koncepcí ČR, jak to ukládá zákon č. 406/ 2000 Sb. o hospodaření energií. Dalším důvodem bylo splnit nově stanovené požadavky na povinný obsah a strukturu územních energetických koncepcí.

Finální návrh aktualizace koncepce byl v rámci procesu zpracování posouzen z pohledu jejího vlivu na životní prostředí v tzv. SEA hodnocení a připomínky vzešlé z veřejného projednání SEA vypořádány a zohledněny v textu koncepce. Dále byla koncepce před svým schválením povinně podrobena kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na splnění požadavků zákona a souladu se státní koncepcí. Výsledkem kontroly ze strany ministerstva bylo vydání kladného stanoviska ke koncepci.

Územní koncepce je členěna na dvě části. Analytická část mapuje současný stav užití energie na území Olomouckého kraje a současně identifikuje hlavní změny, ke kterým došlo od vzniku původní koncepce. Návrhová část koncepce predikuje budoucí vývoj nakládání s energií na území Olomouckého kraje, vymezený základními cíli a definovanými nástroji k jejich dosažení.

Na zpracování návrhové části koncepce se významně podíleli přizvaní partneři Olomouckého kraje z řad výrobců a distributorů tepla, elektřiny a plynu, zástupci vodohospodářských a telekomunikačních společností, provozovatelé obnovitelných zdrojů energie, zástupci významných podnikatelských subjektů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, hasičský záchranný sbor a obce s rozšířenou působností Olomouckého kraje. Jednání s partnery probíhala ve formě diskuzí u tzv. kulatých stolů.

Významnou součástí koncepce je Akční plán, který slouží jako prováděcí předpis s uvedením konkrétních opatření k naplňování cílů energetické koncepce na nejbližší období 3-5 let. Na základě dobrých zkušeností se zapojením partnerů do procesu zpracování aktualizované koncepce bude spolupráce s partnery pokračovat i po schválení koncepce, při naplňování jejich cílů.

  

Aktualizace územní energetické koncepce OK byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016

Soubor typu pdfÚzemní energetická koncepce Olomouckého kraje 2015 - 2040(10,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace UEK OK - prohlášení k SEA(488,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace UEK OK - stanovisko MPO(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace UEK OK - stanovisko SEA(156 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAktualizace UEK OK - SEA vyhodnocení(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPublikace Energetika na území Olomouckého kraje 2017(7,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o uplatňování Územní energetické koncepce Olomouckého kraje (3,3 MB)stáhnout


Poslední změna 09. 09. 2022 09:02:26