Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje.

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 21. 9. 2020 svým usnesením č. UZ/22/73/2020 aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Strategie navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR. Současně Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje přistupuje k rozvoji regionu komplexněji.

 

Vize: Vitální kraj s vysokou úrovní kvality života

Zelený a odolný Olomoucký kraj - společně s podporou měst i venkova dosáhnout vyšší kvality životního prostředí.

Podnikavý a konkurenceschopný Olomoucký kraj – posílíme ekonomický růst motivací k podnikání, inovacemi a službami pro podnikatele.

Talentovaný a soudržný kraj – rozvineme kvalitní služby a investujeme do vzdělání a osobního rozvoje obyvatel v kraji.

 

Priority

A. Ekonomika a inovace

B. Vzdělávání a zaměstnanost

C. Životní prostředí a technická infrastruktura

D. Zdravotnictví a sociální služby

E. Udržitelná mobilita a dopravní infrastruktura

F. Sport, kultura a cestovní ruch

G. Veřejná správa, řízení rozvoje a bezpečnost

 

Vlajkové projekty

Lepší image Olomouckého kraje

Restart Jesenicka a Šumperska

Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu

 

 

Soubor typu pdfAnalytická část SROK 2020-2027(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNávrhová část SROK 2020-2027(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSROK Příloha č. 1 RURÚ(2,2 MB)stáhnout

 

Strategie před schválením prošla procesem Hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný úřad, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, vydal dne 5. 8. 2020 k upravenému návrhu „Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030“ souhlasné stanovisko. Zastupitelstvo Olomouckého kraje současně s aktualizací strategie odsouhlasilo Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které informuje o zapracování závěrů Hodnocení vlivu na životní prostředí a přijatých opatřeních.

 

 

Soubor typu pdfProhlášení SEA SROK 2020-2027(431,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SROK 2021-2027(4,3 MB)stáhnout

Archiv

Soubor typu zipArchiv Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020(21,1 MB)stáhnout

Aktuality

20.10.2021 - Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje

Hned dvě důležitá témata rezonovala při setkání pracovních skupin k vlajkovým projektům Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Zástupci kraje, měst, firem, organizací působících v oblasti trhu práce, inovací a cestovního ruchu se sešli v pátek 8. října v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Workshopy řešily rozvoj Olomouckého kraje

25.09.2020 - Aktualizovány stránky

V souvislosti se schválením aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Zastupitelstvem Olomouckého kraje došlo k přepracování stránky.

31.01.2020 - Odborníci jednali o budoucnosti regionu

Jednání tří odborných skupin k aktualizaci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje se uskutečnila v minulých dnech. Skupiny složené z odborníků z různých oblastí napříč celým krajem diskutovaly o situaci v regionu a hledaly společná témata, jejichž prostřednictvím by bylo možné přispět k jeho rozvoji.

Odborníci jednali o budoucnosti regionu

10.07.2018 - Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

Publikaci s názvem Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji vydalo v těchto dnech hejtmanství. Patnáctistránková brožura hodnotí situaci v našem regionu a bude jedním z podkladů pro rozhodování například o dotačních titulech nebo plánovaných projektech.

Kraj vydal novou publikaci. Pomůže při rozhodování o investicích do rozvoje regionu

04.05.2018 - Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání 23. 4. 2018 schválilo Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2017

Zpráva obsahuje souhrnné informace o tom, jak Olomoucký kraj v roce 2017 přispíval k plnění svého základního strategického dokumentu. V rámci přípravy zprávy byly zpracovány informace o rozvojových aktivitách v celkovém objemu 2,7 mld. Kč. Zpráva mimo jiné ukazuje, že dlouhodobě roste objem financí na dotace, které kraj poskytuje. V roce 2017 došlo také k oživení v oblasti projektů, na něž kraj dotace sám čerpá. Klíčovými pro kraj jsou i nadále investiční aktivity, rozsah neinvestičních aktivit však roste.


archiv aktualit »

 

 

 

 

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 20. 10. 2021 08:38:39