Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací (příjem žádostí 3.4. - 30.6.)

Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (příjem žádostí 03. 04. 2017 - 30. 06. 2017)

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora realizace opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

Dotační titul 1

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající příslušné vyhlášce,
  • realizaci opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu kanalizace pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPRAVIDLA Dotace obcím na mimořádné události - DT č. 1 ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA INFRASTRUKTUŘE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU(497,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva dotace 2017(66,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Němečková

vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706

Vladimíra Kresáč Kubišová

vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 22. 02. 2017 11:03:18