Ochrana ovzduší

Legislativa ochrany ovzduší

Soubor typu .pdfZÁKON - 201-2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhláška MŽP č. 415-2012 Sb.(6,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhláška MŽP č. 312-2012 Sb.(580,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhláška MŽP č. 330-2012 Sb.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfNařízení vlády č. 351-2012 Sb.(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfNařízení vlády č. 56-2013 Sb.(2,5 MB)stáhnout

Obecné informace

06.10.2021 - Sdělení MŽP k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším

04.10.2021 - Jak správně topit a ušetřit - Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy

29.11.2018 - Informace pro provozovatele stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší k aplikaci výjimky z emisního limitu pro NOx

29.11.2018 - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně

08.06.2017 - Energetický posudek pro spalovací zdroje


archiv aktualit »

Informace k ohlašovací povinnosti do ISPOP - 2023

Soubor typu pdfOHLAŠOVACÍ POVINNOST - ISPOP - 2023(757,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFORMULÁŘ - POPLATKOVÉ PŘIZNÁNÍ(854,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDATOVÉ STANDARDY PRO OHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP(179,8 kB)stáhnout

 

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI - ZÁVAZNÁ STANOVISKA A POVOLENÍ - OCHRANA OVZDUŠÍ

Soubor typu docxFORMULÁŘ ŽÁDOSTI - ZÁVAZNÁ STANOVISKA A POVOLENÍ - OCHRANA OVZDUŠÍ(44,2 kB)stáhnout

Informace dle § 30 odst.1 písm. f) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2023(286,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2022(297,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2021(319,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2020(319,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2019(326,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2018(325,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2017(336,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2016(332,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2015(345,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2014(419,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ podle ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ROK 2013(712,5 kB)stáhnout

KONCEPČNÍ DOKUMENTY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ

Soubor typu pdfČASOVÝ PLÁN OLOMOUCKÉHO KRAJE K PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ULOŽENÝCH V PZKO 2020 +(1019,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA - CZ07 - AKTUALIZACE 2020(9,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPODPŮRNÁ OPATŘENÍ K AKTUALIZOVANÝM PZKO 2020+(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVěstník MŽP č.10-2020(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA - CZ07 - 2016(11,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVěstník MŽP č.6-2016(991,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSTŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfNÁRODNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ČESKÉ REPUBLIKY(2,9 MB)stáhnout

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Kvalita ovzduší v České republice dlouhodobě nesplňuje požadavky stanovené národní a evropskou legislativou pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů a vyvolává v zatížených oblastech významná zdravotní rizika pro jejich obyvatele. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (dále jen „Strategie“) je zastřešujícím koncepčním dokumentem, který shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Strategie byla schválena dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 979 a je podkladem pro financování opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních programů.

NÁRODNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší „Národní program snižování emisí České republiky“ (NPSE) je zpracován na základě § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dokument byl schválen dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 978.

V NPSE je provedena analýza stavu a vývoje ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, mezinárodní závazky ČR a jejich dodržování. NPSE stanovuje postupy a opatření k nápravě stávajícího nevyhovujícího stavu ovzduší, cíle v oblasti snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Pracuje s různými scénáři budoucího vývoje a v návrhové části stanovuje k roku 2020 maximální množství emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku a jemných prachových částic PM2.5, i emisní stropy pro jednotlivé sektory hospodářství. Těchto hodnot emisí má být dosaženo pomocí 23 prioritních opatření na národní úrovni ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší, která jsou uložena k plnění jednotlivým ústředním orgánům státní správy, a která jsou podrobně popsána v kartách opatření v příloze NPSE. Z těchto opatření je 15 směřováno do sektoru dopravy, 3 do průmyslu, 2 do zemědělství a 3 do sektoru domácností. Realizací opatření má být splněn i cíl NPSE, kterým je co nejrychlejší snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví, a to zejména vlivem expozice suspendovanými částicemi PM10 a PM2.5 a přízemního ozónu, dále snížení negativního vlivu znečištěného ovzduší na ekosystémy a vegetaci (acidifikace, eutrofizace, vliv přízemního ozónu) a na materiály, i k dodržení národních závazků snížení emisí a plnění platných imisních limitů.

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA - CZ07

Zákon o ochraně ovzduší v § 9 odst. 1 zavádí povinnost v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, nebo v případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší.

Účelem Programu je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění.

 

 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Tomáš Šrom

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství
   585 508 642 t.srom@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 711

Miroslav Kučera

ochrana ovzduší
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hodpodářství
   585 508 407 m.kucera@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 615


Poslední změna 09. 01. 2024 07:11:52