Aktualizace č. 5 ZÚR OK (projednání podle § 42b stavebního zákona)

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, jako pořizovatel příslušný podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 42b stavebního zákona pořídil návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a tento se chystá veřejně projednat.

Soubor typu pdf
formulář pro námitky
Soubor typu pdf
formulář pro připomínky

Dokumenty

Soubor typu pdf Veřejná vyhláška (287,2 kB) stáhnout
Soubor typu pdf Návrh Aktualizace č. 5 ZÚR OK
Pozn. Návrh Akt. č. 5 ZÚR OK se dotýká pouze textové části, grafická část se nemění.
(723,2 kB) stáhnout

 

Vyhodnocení vlivů A5 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území se v souladu s § 42 odst. 4 stavebního zákona nezpracovává, neboť dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KUOK 42123/2021 ze dne 16. 4. 2021 nemůže mít koncepce A5 ZÚR OK samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti a dle stanoviska Ministerstva životního prostředí k potřebě posouzení návrhu obsahu A5 ZÚR OK z hlediska vlivů na životní prostředí ze dne 10. 5. 2021, č. j. MZP/2021/710/24232423, není požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).

Obsahem Aktualizace č. 5 ZÚR OK je prověření úpravy (doplnění) textu odst. 78.3. ZÚR OK tak, aby se v něm uvedené omezení nevztahovalo na stavby a zařízení obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině, pro něž byla vymezena plocha v platném územním plánu obce ještě před nabytím účinnosti ZÚR OK, či jejich aktualizace

 

Akt. č. 5 ZÚR OK je pořizována na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/7/82/2021 ze dne 13. 12. 2021, kterým rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 5 ZÚR OK zkráceným postupem na základě návrhu obce Jívová, jakožto obce přímo dotčené navrhovanou aktualizací. Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace se podle ust. § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.

Pořizovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun


Poslední změna 04. 08. 2022 07:52:58