12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu (příjem žádostí 1.2. - 28.2.2022)

Název

12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu (příjem žádostí od 1. 2. - 28. 2. 2022)

AnotaceZ dotačního titulu 12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu lze žádat o finanční podporu aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu. Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace.
Termín příjmu žádostí1. 2. - 28. 2. 2022
Způsob podání žádostiŽadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli jedním z následujících způsobů s tím, že obce mohou použít pouze způsob b): a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. Nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléa) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. b) právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, III. jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo IV. jiná právnická osoba, jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. 3.2. Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: Klub českých turistů, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje s.r.o., administrátor Olomouc region Card, ani příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem. Dále žadatelem v dotačním titulu nemůže být žadatel, který na stejný účel získal v roce 2022 dotaci v některém z dotačních titulů nebo programů Olomouckého kraje.
Termín semináře2022-01-19 12:00
Místo seminářeSeminář proběhne on-line. Odkaz pro připojení: https://olkraj.webex.com/olkraj/j.php?MTID=m8b31000531388f1b7d8059e14822222a
PravidlaPravidla DT č. 12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu.pdf
Žádost vzor12_01_04_Podpora rozvoje cestovního ruchu - Vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdf12_01_04 Podpora rozvoje cestovního ruchu - Statistika hustoty zalidnění dle ORP v Olomouckém kraji.pdf(182,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT 4 - Podpora rozvoje cestovního ruchu.pdf(703,1 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Hedvika Součková

kontrolní pracovník
Odbor kontroly
oddělení kontroly obcí a dotací
   585 508 488 h.souckova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1503


Poslední změna 17. 04. 2023 11:16:57