12_01_02_Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje (příjem žádostí od 17.1. - 31. 1. 2023)

Název

12_01_02_Podpora rozvoje zahraničních vztahů

Anotacez dotačního titulu lze žádat o dotace na podporu zahraničních aktivit subjektů z Olomouckého kraje na projektech se zahraničními partnery především z partnerských regionů Olomouckého kraje (přehled partnerských regionů je uveden na tomto odkazu: https://www.olkraj.cz/mezinarodni-kontakty-cl-9.html), jejichž organizátorem není přímo Olomoucký kraj. Jedná se o aktivity, které důstojně reprezentují a zviditelňují kraj a umožňují zejména mladým lidem nebo zástupcům neziskových organizací, případně dalším subjektům, získat nové kontakty a zkušenosti, které často nelze zcela pokrýt v rámci jejich finančních možností (např. výměnné aktivity mládeže s adekvátními organizacemi v zahraničí). Cílem je podpora dobrých nápadů a zájmu o organizování akcí společně se zahraničním partnerem, na který dotyčnému subjektu chybějí finance.
Termín příjmu žádostí17. - 31. 1. 2023
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad). Způsob podání žádosti v tomto dotačním titulu je rovněž zveřejněn na webových stránkách dotačního titulu.
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze: a) fyzická osoba, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a Stránka 3 z 13 III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. b) právnická osoba, kterou je: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, III. jiná právnická osoba, jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo IV. jiná právnická osoba, jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře10. 1. 2022 (bude upřesněno na stránkách dotačního titulu)
Místo semináře(bude upřesněno na stránkách dotačního titulu)
Pravidla12_01_02_Podpora rozvoje zahraniční vztahů Olomouckého kraje - pravidla.pdf
Žádost vzor12_01_02_Podpora rozvoje zahraniční vztahů Olomouckého kraje - vzorová žádost.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Soubor typu pdfPrezentace k DT 12_01_02 (674,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení DT 2 - Podpora rozvoje zahraničních vztahů (782,2 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Žaneta Jančaříková

referent zahraničních vztahů
Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
   585 508 211 z.jancarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 431


Poslední změna 15. 12. 2022 12:32:26